Zajęcia specjalistyczne

Okres przedszkolny jest czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju. Przez te kilka lat w życiu dzieci, należy otoczyć je wyjątkową troską. W naszym przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawują nie tylko nauczyciele, lecz nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają także inni specjaliści.

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

LOGOPEDYCZNE

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Mają na celu usprawnienie narządów artykulacyjnych i poprawiania mowy dziecka.

Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne).

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logarytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem) lub w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Zajęcia z psychologiem mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Wsparcie psychologiczne ważne jest zarówno dla dzieci „wycofanych”, nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych i przebojowych, które miewają trudności w przestrzeganiu zasad. Oznaki tego, że dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego mogą zauważać sami rodzice, jak również wychowawcy.

Podczas spotkania z psychologiem wykorzystywane są głównie: zabawa, rysunek, rozmowa i obserwacja swobodnego zachowania dziecka.

Rysunek i zabawa należą do najbardziej naturalnych dla dziecka form wyrażania siebie i otaczającego je świata. Poprzez zabawę dzieci mają okazję poznawać zasady życia społecznego, uczą się rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz wyrażać je we właściwy, bezpieczny sposób.

TERAPII PEDAGOGICZNEJ (ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE)

W przedszkolu prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Ich głównym celem jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.

Dzieci podczas zajęć uczestniczą w rozmaitych zabawach, które wspomagają rozwój ruchowy, sprawność motoryczną. Różne ćwiczenia rozwijają umiejętności grafomotoryczne, elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców, kształtują płynność i dokładność ruchów. Prowadzonych jest również szereg ćwiczeń, które służą korekcji zaburzeń funkcji poznawczych. Dzieci doskonalą pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię. Poszerzają swoje słownictwo, rozwijają umiejętność poprawnych i wyrazistych wypowiedzi. Usprawniają koordynację wzrokowo- ruchową, percepcję słuchową oraz kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Poprzez właściwie dobierane metody i formy pracy dzieci uczą się wytrwałości, systematyczności, są chętne i zmotywowane to pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką. Kształtują umiejętności współdziałania w grupie, nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Wszystkie te działania mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i pomoc w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast