Programy

PROGRAM wiodący w naszym przedszkolu

Wszelkie działania skierowane do dzieci wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są z nią zgodne. Wybór wiodących programów wynika z wytycznych ujętych w rozporządzeniu MEN i założeń realizowanych w przedszkolu.

Realizacja Podstawy programowej prowadzona jest z wykorzystaniem programu

Kocham Przedszkole”

autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek (WSiP).

Program „Kocham przedszkole” został przygotowany z myślą o dziecku. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej.

(źródło: WSiP)

Programami wspierającymi są:

Nasze przedszkole” autorzy: M. Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska (wyd. MAC)

Program ten został wyróżniony w konkursie MEN i CODN. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Należy pozwolić dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej.

Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności  przewidziane dla trzech poziomów: dzieci młodszych (3-4 letnich), dzieci starszych (5-6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie, które umożliwiają dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szklonego.

Od przedszkolaka do pierwszaka” autor: I. Broda (wyd.WSiP)

Od przedszkolaka do pierwszaka to rzeczowy program wychowania przedszkolnego, który jako nadrzędny cel wychowania przedszkolnego wskazuje wsparcie całościowego rozwoju dzieci. Efektem proponowanych tu działań są cele wyznaczające osiągnięcia dzieci na kolejnych etapach rozwoju.

Dla wszystkich przedziałów wiekowych zaplanowano te same bloki tematyczne wynikające z obszarów podstawy programowej ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Poświęca się tu także uwagę dzieciom szybciej rozwijającym się, jak również tym, które mają różnorodne zainteresowania.

Razem w przedszkolu” autorzy: J. Andrzejewska i J. Wierucka (wyd.WSiP.)

Program edukacji przedszkolnej „Razem w przedszkolu” zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przyjmuje się, że przedszkolak w procesie uczenia się jest aktywny jedynie wtedy, gdy nawiązuje kontakty partnerskie, współdziała w poszukiwaniu wiedzy, wyraża myśli i uczucia, stara się zrozumieć innych i korzysta z ich zasobów wiedzy, konstruuje własną wiedzę i poszukuje sensu poznawanych treści. Treści w programie zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym  i podzielone na grupy wiekowe. Koncentrują się wokół pojęć: przestrzeń, czas, liczba, przyczynowość. W założeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dzieci w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i o samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

Podstawowymi programami realizowanymi w przedszkolu są również współopracowane przez nauczycieli i rodziców program profilaktyczno-wychowawczy i program preorientacji zawodowej w przedszkolu a poza tym program pedagogizacji rodziców „Mamo, Tato – kochaj mnie mądrze”.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast