Statut Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 6

STATUT
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 6

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 • 1. 1. Przedszkole jest placówką publiczną, wielooddziałową.
 1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie.
 2. Siedziba przedszkola: 18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 6.
 • 2. 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zambrów z siedzibą:

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
 • 3. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Zambrów.
 • 4. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 5

w Zambrowie

Obrońców Zambrowa 6

18-300 Zambrów

NIP 7231635392 Regon 369940600

tel. 862244555

Rozdział 2.
Cele i zadania przedszkola

 • 5. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:

1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

2) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,

3) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki
w szkole.

 1. Przedszkole może podjąć działania na rzecz organizacji pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • 6. 1. Do zadań przedszkola należy:

1) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) budowanie systemu wartości, opartego na rozpoznawaniu dobra i zła;

4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

6) tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

9) wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

11) organizowanie nauki religii i etyki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Przedszkole realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób:

1) kształtuje porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi oraz zgodne funkcjonowanie w zabawie
i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształci czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, wdraża dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaga rozwój mowy dzieci;

4) wspiera dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) prowadzi wychowanie zdrowotne i kształtuje sprawność fizyczną dzieci;

6) wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowuje przez sztuki teatralne, muzyczne i plastyczne;

8) wspomaga rozwój intelektualny dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9) pomaga dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10) prowadzi wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11) wspomaga rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12) kształtuje gotowość do nauki czytania i pisania;

13) prowadzi wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 • 7. 1. Przedszkole tworzy warunki do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków organizując pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2) wspieraniu rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

3) rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców (opiekunów prawnych).

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

1) niepełnosprawnym;

2) niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

3) szczególnie uzdolnionym;

4) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

5) z zaburzeniami komunikacji językowej;

6) z chorobami przewlekłymi;

7) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;

8) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

9) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

10) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana:

1) dzieciom:

 1. a) z inicjatywy dziecka, rodziców dziecka, Dyrektora, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego;
 2. b) w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających uzdolnienia.

2) rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.
 • 8. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (programy własne). Przedszkole może prowadzić powyższą działalność również w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji placówki.
 • 9. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wymienione w § 5-6 we współpracy z:

1) rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci;

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

6) Policją, innymi służbami i instytucjami.

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji ustalone są w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 3.
Organy przedszkola

 • 10. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 • 11. Dyrektor:

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) odpowiada za mienie przekazane przedszkolu w zarząd oraz dysponuje środkami określonymi w planie finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.

 • 12. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnianych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 • 13. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami (opiekunami prawnymi), a w szczególności:

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola;

3) informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę przedszkola;

4) określa zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

 • 14. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 3. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa prawo oświatowe oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie regulaminem Rady.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 8. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom (opiekunom prawnym).
 9. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 10. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący o organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał  w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
 • 15. 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 1. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu każdej z rad oddziałowych wybranych w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców (opiekunów prawnych) dzieci danego oddziału.
 2. W wyborach o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (opiekunów prawnych) w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 1. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. a) programu wychowawczego,
 2. b) programu profilaktyki,

2) opiniowanie projektu planu finansowego przedstawionego przez Dyrektora;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu.

 • 16. 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł.
 1. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 • 17. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola :

1) w przypadku zaistnienia sporu wśród Rady Pedagogicznej, Dyrektor bada zasadność oraz przyczynę
i  w ciągu 7 dni dokonuje rozstrzygnięcia sporu;

2) w przypadku zaistnienia sporu między Dyrektorem i nauczycielem, Dyrektor wyjaśnia wszelkimi sposobami, wspomagając się obowiązującymi przepisami prawa powód sporu, w szczególnie trudnych przypadkach lub w sytuacji nie rozwiązania  problemu, strony zwracają się o pomoc
do organu nadzorującego i prowadzącego;

3) Rada Rodziców może zgłaszać Dyrektorowi zastrzeżenia dotyczące pracy nauczyciela;

4) jeżeli zastrzeżenia są zasadne, Dyrektor udziela nauczycielowi ustnego upomnienia i ostrzeżenia,
w przypadku ponownego uchybienia w wywiązywaniu się z obowiązków, Dyrektor wpisuje upomnienie do akt osobowych;

5) w przypadku zastrzeżenia nieuzasadnionego, Dyrektor wyjaśnia sprawę zainteresowanym w ciągu 7 dni;

6) w wypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Dyrektor wstrzymuje jej wykonanie i powiadamia o tym fakcie organ nadzorujący w ciągu 7 dni;

7) wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, zaś w przypadku,  gdy  jest on stroną sporu – organ prowadzący na wniosek zainteresowanego. Rozstrzygnięcie  organu  prowadzącego jest ostateczne.

Rozdział 4.
Organizacja działalności przedszkola

 • 18. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora.
 1. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • 19. 1 Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • 20. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.
 2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
 3. Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym może być wyższa niż ustalona w ust. 3, jeżeli dziecko uczęszczające do tego oddziału uzyskało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.
 • 21. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • 22. 1. Maksymalna liczba miejsc w przedszkolu wynosi 275.
 1. Przedszkole prowadzi 11 oddziałów w pierwszym roku działalności – z możliwością zmiany liczby oddziałów w latach kolejnych.
 • 23. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 1. Przedszkole jest czynne 10,5 godzin dziennie, od godziny 6.00 do godziny 16.30.
 2. Informację o terminach przerw w pracy przedszkola, o których mowa w ust. 1, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń.

Rozdział 5.
Zasady odpłatności

 • 24. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor zarządzeniem podanym do publicznej wiadomości.
 • 25. 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są z góry w terminie ustalonym przez Dyrektora i określonym w regulaminie przedszkola.
 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.
 2. Opłaty są wnoszone w formie gotówkowej w przedszkolu z możliwością zmiany formy płatności po uprzednim powiadomieniu o tym rodziców/prawnych opiekunów.

Rozdział 6.
Nauczyciele inni pracownicy przedszkola

 • 26. 1. W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 1. Pracownicy zatrudniani są według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 2. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi określa Dyrektor w zakresach czynności.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 • 27. 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.
 1. W swoich działaniach nauczyciel jest zobowiązany do kierowania się dobrem dziecka jako wartością nadrzędną.
 2. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów i imprez organizowanych przez przedszkole;

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;

3) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy;

5) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacji jej uchwał.

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, w tym w szczególności ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i plan ów pracy;

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz odpowiada za jej jakość. W tym zakresie nauczyciel w szczególności:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowanie;

2) wspiera rozwój aktywności dziecka.

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonego mu oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami oraz inną zleconą przez Dyrektora.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające z działalności przedszkola.
 • 28. Pracownicy nie będący nauczycielami współuczestniczą w procesie wychowawczo – opiekuńczym m.in. poprzez:

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

2) współpracę w zakresie  zapewnienia dzieciom ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej;

3) zapewnienia sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 • 29. 1. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest:

1) regularne i punktualne przychodzenie do pracy i podpisywanie się na liście obecności;

2) kulturalne i taktowne zachowanie, dbałość o dobre imię przedszkola;

3) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż;

4) uczestniczenie w zebraniach i naradach;

5) bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci powierzonych opiece.

 1. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników ustala Dyrektor.

Rozdział 7.
Prawa i obowiązki dziecka

 • 30. Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu wychowawczo – dydaktycznego;

2) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności organizowanych w przedszkolu;

3) szacunku, godności i nietykalności osobistej;

4) podmiotowego i równego traktowania;

5) swobody w wyrażaniu myśli;

6) rozwijania swych zainteresowań i zdolności;

7) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

8) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;

9) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych;

10) korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11) uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

 • 31. Do obowiązków dziecka należy:

1) przestrzeganie zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

2) poszanowanie godności rówieśników i osób dorosłych;

3) aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych;

4) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości;

5) dbałość o zabawki i pomoce dydaktyczne;

6) stosowanie się do poleceń nauczyciela.

 • 32. 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) zalegania za ponad dwa miesiące z uiszczeniem opłaty za przedszkole lub opłaty za korzystanie z wyżywienia;

2) nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad jeden miesiąc bez poinformowania Dyrektora o przyczynie tej nieobecności;

3) ze względu na zachowanie dziecka, uniemożliwiające zapewnienie mu lub innym dzieciom bezpieczeństwa oraz w sytuacji kiedy rodzice nie podejmują współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu, w tym między innymi nie korzystają z zaproponowanej terapii, nie podejmują współpracy z poradnią specjalistyczną lub gdy wykorzystane zostały wszelkie inne możliwości  zmiany tej sytuacji;

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;

5) posiadania przez dziecko orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w publicznym przedszkolu.

 1. Skreślenie z listy wychowanków następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Rozdział 8.
Współpraca z rodzicami

 • 33. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola z zapewnieniem dziecku pełnego bezpieczeństwa;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

6) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;

7) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, w tym m.in. niezwłoczne powiadamianie przedszkola o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka;

 • 34. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola oraz programami wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2) uzyskania rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

3) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

4) przekazywania Dyrektorowi, nauczycielom, wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

 • 35. Formami współpracy przedszkola z rodzicami są:

1) zebrania grupowe – co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem – w miarę potrzeb;

3) zajęcia otwarte – co najmniej raz w miesiącu w każdym oddziale;

4) udział w uroczystościach przedszkolnych – zgodnie z kalendarzem świąt i uroczystości.

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 • 36. 1 Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) bądź przez inne pełnoletnie osoby na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców.
 1. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać numer PESEL osoby wskazanej
  do odbioru dziecka oraz podpis osoby upoważniającej.
 2. Dziecko może zostać odebrane przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu złożonym w przedszkolu i po okazaniu przez nią dowodu tożsamości.
 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Pracownicy przedszkola mogą odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy odbiera je osoba nieupoważniona lub gdy zachowanie osoby, która zamierza odebrać dziecko z przedszkola, budzi obawy, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa i wskazuje na spożycie alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie poinformować Dyrektora i rodziców dziecka.

Rozdział 10.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem

 • 37. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 1. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.
 • 38. 1. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom bezpieczeństwo zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 1. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, pomoce i wykorzystywane narzędzia.
 • 39. 1. Nauczyciel może opuścić oddział tylko w razie przekazania dzieci pod opiekę innego nauczyciela, którego powinien poinformować o wszystkich sprawach dotyczących dzieci będących pod jego opieką.
 1. W nagłym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.
 • 40. 1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
 2. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków lub substancji o podobnym działaniu.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

 • 41. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 42.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast