Zasady odpłatności za przedszkole:

Opłatę za przedszkole należy wnosić 

w dniach od 5 do 10 każdego miesiąca

BARDZO PROSIMY o regularne uiszczanie opłat

w dokładnie wskazanej wysokości

na rachunek nr:  76 8775 0009 0010 0101 0555 0003

(Bank Spółdzielczy w Zambrowie)

WAŻNE – w tytule opłaty wymagany jest opis:

imię i nazwisko dziecka

grupa (numer, nie nazwa)

opłata za …………… (nazwa miesiąca)

Informacja:

Każdego miesiąca Rodzicom przekazywane będą (bezpośrednio z grup) informacje o wysokości opłat za dany miesiąc.

Rodzice dzieci nieobecnych w przedszkolu są zobowiązani do pobrania pisemnej informacji pozostawionej w indywidualnej półce dziecka w szatni przedszkola lub kontaktu w tej sprawie z nauczycielami grupy.

Odpłatność za świadczenia w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie obejmuje:

  • stawkę żywieniową – koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków

/określa zarządzenie dyrektora przedszkola/

Stawka żywieniowa dzienna w roku szkolnym 2023/2024 wynosi – 12,00 zł

  • koszt zajęć wychowawczo-dydaktycznych w czasie przekraczającym podstawę programową

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30.

Koszt za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ponad podstawę programową (odrębnie dla godzin porannych i odrębnie dla godzin popołudniowych) wynosi – 1 zł

Opłata za godziny ponad podstawę programową dotyczy dzieci w wieku 3 – 5 lat. Jest naliczana zgodnie z deklarowanym (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i potwierdzenie woli) i faktycznym czasem przekraczającym wskazany w deklaracji czas pobytu dziecka w placówce.

Zgłaszane przez rodzica zmiany w deklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu obowiązują od następnego miesiąca.

Rodzice dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.

/„Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5”; „Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat”/

  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, nie nalicza się opłat za wyżywienie i za zajęcia prowadzone ponad podstawę programową.
  • Za nieterminowe regulowanie należności mogą być naliczane odsetki.
  • Nie uregulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkola, dłuższe niż 1 miesiąc może skutkować skreśleniem wychowanka z listy.

Regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego lub jeżeli będzie ono nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast