Opłaty

Zasady odpłatności za przedszkole

Odpłatność za świadczenia w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie obejmuje:

  • stawkę żywieniową koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków
    /określa zarządzenie dyrektora przedszkola/

Stawka żywieniowa dzienna w roku szkolnym 2019/2020 wynosi – 8,00 zł

Dziecko przebywające w przedszkolu ma możliwość korzystania z pełnego wyżywienia – również z dostosowaniem diety.

  • koszt za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ponad podstawę programową

wynosi – 1 zł

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30.

Pobyt dziecka w tym czasie nie podlega opłatom.

Opłata za godziny ponad podstawę programową dotyczy dzieci z grup 3,4 i 5-latków. Jest naliczana zgodnie z deklarowanym i faktycznym czasem przekraczającym wskazany w deklaracji czas pobytu dziecka w placówce.
Zgłaszane przez rodzica zmiany w deklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu obowiązują od następnego miesiąca.
Rodzice dziecka
uczęszczającego do grupy 6-latków, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.

Opłatę za przedszkole
należy wpłacać w dniach
od 10 do 16 każdego miesiąca

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, nie nalicza się opłat za wyżywienie i za zajęcia prowadzone ponad podstawę programową.
• Za nieterminowe regulowanie należności przewiduje się naliczanie odsetek.
• Nie uregulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkola, dłuższe niż 1 miesiąc może skutkować skreśleniem wychowanka z listy.
• Regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego lub – jeżeli będzie ono nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast