REKRUTACJA

W DNIACH OD 6 DO 14 KWIETNIA 2021r.

NALEŻY POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA*

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

W POSTACI OŚWIADCZENIA – druk dostępny na stronie www.mp5zambrow.pl   (Potwierdzenie woli 2021-2022)

* Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola –

zarówno dzieci już uczęszczających jak i kandydatów do przedszkola.

 

Wypełnione potwierdzenia woli proszę składać w przeznaczonej do tego skrzynce umieszczonej w wejściu do przedszkola.

Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących składania dokumentów będą zamieszczane niezwłocznie na stronie mp5zambrow.pl i  w przedszkolu.

Termin składania potwierdzeń mija 14 kwietnia o godzinie 1500

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wykreśleniem kandydata z listy

i utratą miejsca w przedszkolu.

Załączniki:

Potwierdzenie woli 2021-2022 PDF

Potwierdzenie woli 2021-2022 docx.

W wyniku weryfikacji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, komisja rekrutacyjna podaje

listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do przyjęcia

do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie na r.szk. 2021/2022.

Lista jest zamieszczona w siedzibie

Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

na rok szkolny 2021/2022

rozpoczyna się 1 marca 2021r.

Przebiegać będzie zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli określonymi w Zarządzeniu Nr 0050.3.2021

Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 stycznia 2021r.

Terminy rekrutacji przedstawia poniższy harmonogram:

Lp. Rodzaje czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 – 15 marca 19 maja
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

– Prawo oświatowe.

17 – 22 marca 21 maja
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 6 kwietnia 31 maja
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 14 kwietnia 10 czerwca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 kwietnia 15 czerwca

Rodzice, składając dokumenty w związku z kontynuacją wychowania przedszkolnego bądź przyjęciem dziecka do przedszkola, wyrażają zgodę na umieszczenie danych dziecka na listach przedstawianych w toku rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

(na podstawie Regulaminu Rekrutacji

do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie)

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się bezpośrednio w przedszkolu.
 3. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor przedszkola. Informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń. Informacja podawana jest przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Miejskie Przedszkole Nr 5 jako przedszkole pierwszego wyboru.

Zasady rekrutacji

 1. Do przedszkola przyjmowane są:
 • dzieci w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego;
 • dzieci w wieku od 3 do 5 lat;
 • w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.
 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Zambrów.
 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce od dnia ustalonego zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do potwierdzenia woli – złożenia oświadczenia, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
 6. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola – wg harmonogramu rekrutacji;
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną – wg harmonogramu rekrutacji;
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych a następnie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola – wg harmonogramu rekrutacji;
 4. postępowanie odwoławcze – wg regulaminu;
 5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami – do końca sierpnia b.r.
 1. 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 1”.

 1. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria i punktację określone w uchwale Rady Miasta. Są to następujące kryteria:
 1. pozostawanie obydwojga rodziców w zatrudnieniu albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej – 2 punkty,
 2. jedno z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą – 1 punkt,
 3. położenie przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 1 punkt,
 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 1 punkt,
 1. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy z zastrzeżeniem zmiany terminów.
 2. 6. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. 7. Publikacja wyników naboru odbędzie się nie później niż w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola na tablicy ogłoszeń.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z przedszkola lub strony internetowej przedszkola.
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie w przedszkolu pierwszego wyboru.
 4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie dokumenty*:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata wg załącznika nr 1;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata;
 • oświadczenie lub orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz/lub (w przypadku braku podstaw do wyroku sądu czy aktu zgonu) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wg załącznika nr 3;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • oświadczenie rodziców lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
 • oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola wg załącznika nr 2.

* Dokumenty są składane: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu bądź też postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416)

 1. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1-4 „Zasad rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie” składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych.”.
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki:

OŚWIADCZENIE RODZICA O WIELODZIETNOŚCI RODZINY – załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA – załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODZICA O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU-  załącznik nr 3

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkolazałącznik nr 4

Załącznik nr 1

………………………………………                             Zambrów, dnia ……………….

     (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE RODZICA O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 5

w Zambrowie oświadczam, że ……………………………..……………………..…………..

(imię i nazwisko dziecka)

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, jako jedno z ……… dzieci.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………

(czytelny podpis rodzica – wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

………………………………………                   Zambrów, dnia ………………………

        (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE RODZICA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie oświadczam, że rodzeństwo ……………………………..……..…………..

(imię i nazwisko dziecka)

uczęszcza do grupy ………….. Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………

(czytelny podpis rodzica – wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3

………………………………………                   Zambrów, dnia ………………………

        (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE RODZICA O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko

……………………………………………………….…..……..…………..

(imię i nazwisko dziecka)

oraz nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………

(czytelny podpis rodzica – wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 4

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Wypełniony wniosek należy złożyć w przedszkolu w terminie do 15 marca 2021r. do godz. 1500.

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU
 1. DANE OSOBOWE DZIECKA

     (wypełnić wymagane miejsca)                               data urodzenia: ………………………..………………

PESEL[1]
IMIĘ NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
MIASTO

/MIEJSCOWOŚĆ

ULICA
NR DOMU /MIESZKANIA GMINA
 1. DANE OSOBOWE RODZICÓW (wypełnić wymagane miejsca)
  MATKA OJCIEC
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić każdą rubrykę)
MIASTO/MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR DOMU/MIESZKANIA
GMINA
NR TELEFONU KONTAKTOWEGO
ADRES E-MAIL

 

Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ……………… do ………………

 

 • PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ SYSTUACJĘ RODZINNĄ I DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE.[2]

 

SYTUACJA W RODZINIE ZAZNACZENIE (x) UWAGI KOMISJI
Wielodzietność rodziny (3 dzieci i więcej)[3]    
Niepełnosprawność kandydata[4]    
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata4    
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata4    
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata4    
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[5]    
Objęcie kandydata pieczą zastępczą[6]    

 

 1. DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ SYSTUACJĘ RODZINNĄ I DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE.

 

SYTUACJA W RODZINIE ZAZNACZENIE (x) UWAGI KOMISJI
Pozostawanie obydwojga rodziców w zatrudnieniu albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej[7]    
Jedno z rodziców pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej7    
Położenie przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców[8]    
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola[9]    
 1. WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH PRZEDSZKOLI[10]
PRZEDSZKOLE OZNACZENIE KOLEJNOŚCI (1-4) UWAGI KOMISJI
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1
W ZAMBROWIE

UL. SADOWA 5,
18-300 ZAMBRÓW

   
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3
W ZAMBROWIE

UL. MAGAZYNOWA 2A
18-300 ZAMBRÓW

   
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
W ZAMBROWIE

UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 8A
18-300 ZAMBRÓW

   
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR  6
W ZAMBROWIE

UL. 71 PUŁKU PIECHOTY 10
18-300 ZAMBRÓW

   

Załączniki:

 1. …………………………………………… …………………………………………
 2. …………………………………………… …………………………………………
 3. …………………………………………… …………………………………………
 4. …………………………………………… …………………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. W okresie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, należy potwierdzić wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. W przypadku braku potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
 2. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci i o przysługujących w związku z tym prawach.

Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest:

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

 1. Obrońców Zambrowa 6

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z IOD za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie na podstawie art. 131 ust. 2, art. 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie uchwały Nr 140/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Zambrów z późn. zm.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne Miejskie Przedszkola Gminy Miasto Zambrów wg wskazanych przez Państwa preferencji oraz organ prowadzący – Gmina Miasto Zambrów.
 4. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt tj. rok od czasu zakończenia rekrutacji.
 5. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

–     prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

–     prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

–     w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 

……………………………………………………………………………

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

[1]W przypadku braku nr PESEL należy wpisać serię i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

[2] Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu bądź też postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

[3] Wypełnić załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny.

[4]  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

[5]  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz/lub (w przypadku braku podstaw do wyroku sądu czy aktu zgonu) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wg załącznika nr 3.

[6] Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416).

[7]  Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

[8]  Oświadczenie rodziców lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.

[9]  Oświadczenie rodziców wg załącznika nr 2 do Wniosku.

[10] Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (1-4). W przypadku braku miejsc dokumenty rekrutacyjne zostaną przekazane wg kolejności w celu uzupełnienia rekrutacji.

INFORMACJA
Na podstawie zakończonego procesu składania przez rodziców
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
i uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie
dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie informuje,
że na rok szkolny 2021/2022 pozostało 87 wolnych miejsc.

ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zwana dalej „prawo oświatowe”,

 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

Zgodnie zart. 31 ust. 4 prawa oświatowego dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 42 prawa oświatowego niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko  w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
 • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji tego obowiązku za granicą.

Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej)

Na gruncie ustawy egzekucyjnej obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego należy do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym ( art.2 § 1 pkt 10)

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest grzywna w celu przymuszenia.

Istnieje możliwość odwołania od decyzji

Komisji Rekrutacyjnej

dotyczącej przyjęć dzieci do przedszkola

Szczegóły w Regulaminie Rekrutacji Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

oraz Zasadach rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast