Ramowy rozkład dnia 5-6 latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W ZAMBROWIE

DLA DZECI 5, 6 -LETNICH

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym, praca w kącikach zainteresowań.

8:00-8:15 Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe oraz zabawy integrująca całą grupę.

8:15-8:30 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.

8:30-9:00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

9:00-10:00 Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10:00-10:30 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10:30-10:40 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

10:40-11:20 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.

11:20-11:30 Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

11:30-12:00 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

12:00-12:30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie.

12:30-13:15 Tworzenie warunków wspierających wielokierunkową aktywność dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dziecka. Zajęcia indywidualne.

13:15-13:30 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

13:30-14:00 podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

14:00-16:30 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności dziecka. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Gry i zabawy ruchowe( również w ogrodzie przedszkolnym). Rozchodzenie się dzieci.

8:00-16:00 Organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci oraz arkusza organizacyjnego pracy przedszkola w danym roku szkolnym.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast