Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności sporządzone dnia 23.09.2020r. ma  zastosowanie do strony internetowej Miejskiego w Zambrowie Przedszkola Nr 5 w Zambrowie: http://mp5zambrow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 30.08.2018r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Brak opisów zdjęć i/lub filmów, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zawarte na stronie oraz ich forma były dostosowywane i zgodne z zasadami dostępności.

W przedszkolu są powołani koordynatorzy ds. dostępności:

 1. Alicja Szulc – nauczyciel, p. Marta Gwardiak – pracownik obsługi w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie.

Kontakt z koordynatorem jest możliwy drogą telefoniczną pod nr 862244555 lub przez pocztę e-mail przedszkole@mp5zambrow.pl

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • superłącze wyróżnione znakiem (Accessibility Helper sidebar) wskazującym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość zmiany rodzaju czcionki,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki, stopniowe zmniejszanie i zwiększanie,
 • ustawienie kontrastu z możliwością wyboru koloru,
 • możliwość usunięcia obrazków,
 • automatyczne przywracanie ustawień pierwotnych.

Dodatkowo:

 • Możliwe jest korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz ze strony internetowej w wersji mobilnej.
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
 • W całym serwisie zadbano o konsekwentną, spójną i logiczną nawigację.
 • Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
 • Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków.
 • Zapewniona jest na stronie internetowej podmiotu informacja o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.
 • Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Deklarację sporządzono dnia: 28.08.2020r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.12.2020r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie (na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.),
 • wnioskować o alternatywny sposób komunikacji z podmiotem.

Żądanie/ wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie o tym informuje, wyjaśnia przyczynę opóźnienia i wskazuje, kiedy realizacja będzie możliwa, co powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Dostępność architektoniczna

 • Budynek jest złożony z kilku segmentów o różnej ilości kondygnacji.
 • Do budynku prowadzi 7 wejść w tym 2 główne, 4 wejścia służbowe oraz 1 gospodarcze.
 • Dla interesantów przeznaczone są 2 wejścia główne – każde w innym segmencie.
 • Teren przedszkola jest ogrodzony. Prowadzą do niego dwa wejścia furtkami oraz wjazd z bramą.
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych przez drogę pożarową są wyznaczone na wprost furtek wejściowych.
 • Droga pożarowa umożliwia dojazd pod wejście główne budynku.
 • Odcinki od furtek i bramy do wejść do budynku nie zawierają barier (progów, schodów itp.) uniemożliwiających pokonanie drogi np. wózkiem dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek wyposażony jest w urządzenia i ma rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 • Dzięki dźwigowi osobowemu o odpowiednio dużych gabarytach i z łatwym dostępem do przycisków również z przyciskami brajlowskimi budynek przedszkola umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich lub z trudnością przemieszczania się do wszystkich kondygnacji od parteru do drugiego piętra.
 • Dostęp do windy jest możliwy bezpośrednio z poziomu wejścia do budynku.
 • Różnica poziomów pomiędzy segmentami A i B budynku nie stanowi bariery w przemieszczaniu się osobom poruszającym się na wózkach, gdyż umożliwia to podjazd z barierką ochronną.
 • Przemieszczanie się np. osobom słabowidzącym po schodach ułatwiają barierki umieszczone na różnych wysokościach, bezpieczna wykładzina stopni oraz kolorystyczne wyróżnienie pierwszego i ostatniego stopnia w danym ciągu.
 • W budynku i na terenie obiektu zapewniona jest wolna od barier poziomych i pionowych przestrzeń komunikacyjna.
 • Wejście do przedszkola każdej osoby jest monitorowane przez upoważnionego pracownika.
 • W budynku przedszkola nie ma: głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, tyflomapy czy tyflomakiety, etykiet i tabliczek z napisami brajlowskimi, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, pętli indukcyjnych.
 • Pomoc osobom wymagającym wsparcia w przemieszczaniu się, komunikacji lub uzyskania informacji jest udzielana w uzasadnionym zakresie zgodnym z wewnętrznymi procedurami przez wyznaczonych pracowników przedszkola.
 • Budynek posiada 4 toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety są wyposażone w systemy alarmujące umożliwiające osobie ze szczególnymi potrzebami wezwanie pomocy.
 • Pokoje administracji przedszkola znajdują się na parterze budynku i na drugim piętrze. Dostęp do nich jest umożliwiony dzięki dźwigowi osobowemu i bezprogowych przejść.
 • W budynku są informacje wizualne na temat rozkładu pomieszczeń wraz z planem ewakuacyjnym.
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast