Ramowy rozkład dnia 3-4 latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W ZAMBROWIE

DLA DZECI 3, 4 -LETNICH

6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym, praca w kącikach zainteresowań.

8:00-8:15 Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe oraz zabawy integrująca całą grupę.

8:15-8:30 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.

8:30-9:00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

9:00-9:30 Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

9:30-10:00 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10:00-10:15 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

10:15-11:20 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.

11:20-11:30 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

11:30-12:00 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

12:00-12:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do leżakowania

12:15-13:45 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

13:45-14:00 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14:00-14:30 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów.

14:30-16:30 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Gry i zabawy ruchowe (również w ogrodzie przedszkolnym). Integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Rozchodzenie się dzieci.

8:00-16:30 Organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci oraz arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola w danym roku szkolnym.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast