Dzieci oraz Obraz Absolwenta

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

DZIECI w naszym przedszkolu

są:

 • radosne i ciekawe świata
 • bezpieczne i świadome zagrożeń
 • ufne w stosunku do nauczycieli i chętne do współpracy
 • zaangażowane podczas zajęć, zabaw i w życie placówki
 • kulturalne, uczciwe i tolerancyjne

mają prawo do:

 • bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w placówce i realizacji zajęć
 • indywidualnego tempa rozwoju
 • mądrego wsparcia i profesjonalnej pomocy podczas nauki, zabawy i odpoczynku
 • wyrażania własnego zdania oraz zgłaszania potrzeb i wątpliwości
 • popełniania błędów i - by ich unikać - uzyskiwania mądrych wskazówek
 • uzyskiwania informacji, eksperymentowania, badania, wyciągania wniosków i zgłaszania pomysłów

mają obowiązek:

 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, kolegów i koleżanek
 • dbać o wygląd i higienę własną, porządek otoczenia oraz wspólne mienie
 • z szacunkiem odnosić się do innych i używać form grzecznościowych
 • przestrzegać zasad współżycia w grupie
 • wykazywać się empatią i zrozumieniem dla potrzeb i praw innych

Absolwent naszego przedszkola

w pięciu sferach rozwojowych posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu  osiągnięcie dojrzałości szkolnej i rozpoczęcie nauki w szkole:

w sferze językowej:

 • zrozumiale dla innych posługuje się językiem polskim w mowie, odpowiada na pytania i formułuje je, recytuje, opowiada, objaśnia itp.
 • wymawia wszystkie głoski prawidłowo
 • rozpoznaje w słowach sylaby i głoski
 • wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia, potrafiąc koncentrować uwagę na rozmówcy, formułuje i przekazuje własne komunikaty oraz rozumie komunikaty kierowane do niego
 • wyraża własne sądy i pyta o zagadnienia dla niego niezrozumiałe
 • rozumie dłuższe treści czytane i opowiadane
 • rozumie polecenia proste i złożone

w sferze poznawczej:

 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do nauki pisania
 • rysuje wzory od lewej do prawej strony kartki
 • interesuje się czytaniem i pisaniem, zna litery, potrafi odczytać wyrazy o prostej budowie fonetycznej, jest gotowe do dalszej nauki pisania i czytania lub posiada te umiejętności
 • rozróżnia rzeczywistość od fikcji
 • układa historyjki obrazkowe, potrafi przewidywać i wnioskować
 • klasyfikuje przedmioty, podaje uogólnienia, dostrzega podobieństwa i różnice, eksperymentuje, szacuje, dokonuje pomiarów
 • przelicza elementy, rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, zna cyfry i posługuje się nimi w zakresie liczb od 1 do 10 (lub powyżej), w tym zakresie wykonuje dodawanie i odejmowanie
 • wykonuje proste działania matematyczne
 • rozumie i określa stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe oraz kierunki
 • różnicuje stronę lewą i prawą
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, wie, do czego służą pieniądze
 • daje wyraz własnej ekspresji słownej, ruchowej, artystycznej, myślowej
 • z zaangażowaniem uczestniczy w działaniach na rzecz innych, występach, uroczystościach, imprezach itp.
 • prezentuje własne osiągnięcia na mniejszym lub szerszym forum
 • dostrzega i nazywa zjawiska i zmiany zachodzące w przyrodzie
 • dostrzega przystosowanie roślin i zwierząt do życia w określonym środowisku
 • wie, jakie niebezpieczeństwa zagrażają przyrodzie ze strony człowieka
 • wie, w jaki sposób można chronić przyrodę
 • interesuje się światem techniki oraz podejmuje aktywność poznawczą – także przez stosowanie nowoczesnych technologii
 • zna niektóre zawody wykonywane przez znane im osoby
 • używa wyrazów, zwrotów, wierszy, rymowanek, piosenek w języku obcym nowożytnym i je rozumie

w sferze artystycznej:

 • wyraża zainteresowanie działalnością artystyczną i w niej uczestniczy
 • jest zainteresowany dziełami kultury, wrażliwy na piękno przyrody i wartości estetyczne
 • wypowiada swoją zdolność do przeżywania m.in. poprzez różnorodne techniki plastyczne, przekaz wokalny, recytatorski, taneczny i teatralny
 • uczestniczy w uroczystościach, występach, koncertach, zna i prezentuje wiersze, piosenki i proste formy taneczne z repertuaru dziecięcego
 • zna różne instytucje kulturalne, bywa w nich i wie, jak się w nich zachować

w sferze zdrowotnej:

 • przestrzega higieny osobistej i jest samodzielne w zakresie podstawowych czynności higienicznych
 • wie, czym jest zdrowie i życie oraz potrafi chronić je przed zagrożeniami
 • wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić, zna numery telefonów alarmowych
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu
 • próbuje samodzielnie organizować sobie czas
 • jest sprawne i aktywne fizycznie, dba o prawidłową postawę ciała
 • zna zasady zdrowego odżywiania i rozumie konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia oraz właściwie zachowuje się przy stole
 • zna sposoby zapobiegania zachorowaniom oraz zasady zachowania podczas choroby
 • posiada sprawność ciała i koordynację wzrokowo-ruchową umożliwiającą podjęcie czynności złożonych i nauki w szkole.

w sferze społecznej:

 • wykonuje czynności samoobsługowe
 • posługuje się sztućcami podczas spożywania posiłków
 • nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
 • zna i stosuje zwroty grzecznościowe, szanuje innych i nawiązuje z nimi relacje
 • ma poczucie własnej wartości
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności, przestrzega praw innych osób
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe swoje emocje potrafi je okazywać i radzi sobie z nimi, szanuje emocje innych osób
 • uczestniczy w zajęciach i zabawach oraz je inicjuje
 • zachowuje ostrożność wobec nieznajomych
 • wykazuje zainteresowanie i inicjatywę w nauce i zabawie
 • jest zainteresowane światem przyrody, zna jej wartość i ją szanuje
 • okazuje zrozumienie i pomoc innym
 • konstruktywnie i kulturalnie rozwiązuje konflikty
 • zna swoje imię, nazwisko i adres oraz członków swojej rodziny
 • wie, że mieszka w Polsce i jest Polakiem, rozpoznaje i nazywa symbole narodowe i stolicę Polski, wie, że Polska należy do Unii Europejskiej, (zna własną przynależność narodową i kulturową)
 • rozpoznaje wartości takie jak prawda, dobro, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń
 • potrafi ocenić swoje zachowania i stosuje się do przyjętych norm
 • prawidłowo reaguje na sukces i porażkę, podejmuje nowe wyzwania
 • osiągnął dojrzałość emocjonalną pozwalającą na podjęcie edukacji w szkole.

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast