Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

w Zambrowie

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI PRACY przedszkola

Głównymi wyznacznikami pracy i rozwoju przedszkola są świadomość celów i  ukierunkowana współpraca społeczności przedszkola, której działalność:

  • oparta jest na współistnieniu i współdziałaniu pięciu elementów: współpracujących ze sobą dzieci, rodziców, kadry (wraz z dyrektorem), organów prowadzącego i nadzorującego oraz bazy.

  • wynika ze świadomości realizowanych w pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej celów oraz poczucia odpowiedzialności za całokształt placówki i osiągnięć uzyskiwanych przez wszystkich działających na jej rzecz osób;

  • ukierunkowana jest na rozwój dzieci w pięciu (szeroko pojmowanych) sferach: językowej, poznawczej, artystycznej, zdrowotnej, społecznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, zmian w otaczającej rzeczywistości oraz oczekiwań środowiska lokalnego. Szczególna uwaga skierowana jest na rozwijanie u dzieci kompetencji matematycznych oraz postaw społecznych i twórczych, z których pierwsze często są niedoceniane zaś drugie bardzo oczekiwane w dobie intensywnego postępu technologicznego. Równocześnie z dużą dbałością kształtowane są pożądane postawy prozdrowotne i interpersonalne oraz umiejętności komunikacyjne.

Działalność Miejskiego Przedszkola nr 5 dotycząca sfer dydaktycznej i wychowawczej ukierunkowana jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale nie ogranicza się tylko do niej. Obejmuje dodatkowe dziedziny ważne dla dziecka, dla jego pełnego rozwoju, wyzwolenia wszelkich potencjałów, rozwoju istotnych kompetencji, które ułatwią dalszą edukację i poznawanie świata.

Ze szczególną dbałością realizowane są:

  • edukacja matematyczna – co pozwoli zafascynować się „królową nauk”, zauważać jej elementy wokół oraz świadomie stosować i korzystać z jej osiągnięć; przyswajanie pojęć matematycznych wspierane jest obcowaniem ze sztuką, co wyzwala wyobraźnię, wyczucie przestrzeni, kształtów, zależności oraz kreatywność;

  • rozwijanie aktywności artystycznej – zgodnie z myślą: „Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka radością i wyzwoleniem własnej twórczości” (R. Gloton, C. Clero, „Twórcza aktywność dziecka”); rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej warto w dziecku pielęgnować i rozwijać, bo jest to istotne dla wyzwalania jego wewnętrznego świata i posługiwania się wszelkimi sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną; integracja plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym;

  • wprowadzenie do programowania i kodowania oraz stosowania nowoczesnych technologii – tak, by mądrze wprowadzać dzieci w ich świat, ale także rozwijać wśród najmłodszych kompetencje społeczne takie, jak praca w grupie i dążenie do kompromisu, samoświadomość, kierowanie emocjami, samomotywacja, empatia, nawiązywanie znajomości i podtrzymywanie kontaktów.

Ważnymi gałęziami pracy przedszkola są także:

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do dzieci o szczególnych potrzebach

  • dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych m.in. poprzez zajęcia ruchowe i sportowe, rozwijanie świadomości wpływu stylu życia i żywienia na zdrowie człowieka, zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz rozwijanie umiejętności postępowania w takich przypadkach

  • wdrażanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa – w tym przyswajanie i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego

  • budzenie potrzeby aktywności na rzecz innych.

Przedszkole dba o prezentację umiejętności i dorobku swych wychowanków we wszystkich dziedzinach ich działalności na terenie placówki i poza nią.

Sprzymierzeńcami w realizacji założeń pracy wychowawczej i dydaktycznej są rodzice przedszkolaków. Do nich skierowana jest oferta współpracy m.in.: utrzymywanie stałego kontaktu, wymiana doświadczeń i pomysłów z wprowadzaniem ich w życie oraz zajęcia z zakresu pedagogizacji, przekaz unormowań prawnych. Ważny dla społeczności przedszkolnej jest potencjał i doświadczenie przedstawicieli starszego pokolenia – dziadków dzieci z przedszkola. Oni też znajdą przestrzeń dla prezentacji swych osiągnięć, talentów, pokładów wiedzy i zaangażowania. Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych, budzenie potrzeby przebywania z najbliższymi oraz korzystania z bogatych doświadczeń dorosłych stanowi podstawę w kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci w naszym przedszkolu.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast