Załącznik nr 1

ZASADY PRZYJĘĆ I ODBIORU DZIECI

 1. O zamiarze uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną lub e-mailem na adres przedszkola przedszkole@mp5zambrow.pl . Jest również zobowiązany do podania informacji niezbędnych w procesie kwalifikacji dzieci i organizacji pracy przedszkola.
 2. Dyrektor ma prawo weryfikacji danych przekazywanych przez rodzica np. może żądać zaświadczenia o jego zatrudnieniu.
 3. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane będą dzieci pracowników
  systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. W drugiej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci.
 5. W dalszej kolejności, w miarę wolnych miejsc będą przyjmowane pozostałe dzieci.
 6. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Przyprowadzać je i odbierać może również wyłącznie osoba zdrowa.
 7. Rodzic podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu podczas epidemii COVID-19. Przekazanie (z zachowaniem reżimu sanitarnego) wymaganego oświadczenia w wersji papierowej oraz potwierdzenie ze strony przedszkola zakwalifikowania dziecka do objęcia go opieką są warunkami przyjęcia dziecka do przedszkola.
 8. Liczba dzieci w grupie jest dostosowana do powierzchni sal, w których przebywa dana grupa – 4m2 na jedną osobę (z uwzględnieniem personelu sprawującego opiekę w danej grupie). W jednej grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w grupie o 2.
 9. Rodzice (opiekunowie) wraz z dziećmi oraz pracownicy przedszkola przestrzegają zasad zachowania dystansu społecznego – w utrzymaniu wymaganej odległości od innych osób pomagają oznaczenia umieszczone przed wejściem do przedszkola.
 10. Rodzice (opiekunowie) odprowadzający dzieci do przedszkola, zostawiają dzieci przy drzwiach placówki, gdzie pełnią dyżur wyznaczone osoby – pracownicy przedszkola – przejmujący opiekę nad dzieckiem. Rodzic podaje imię i nazwisko dziecka oddawanego pod opiekę w przedszkolu.
 11. Rodzic lub osoba odprowadzająca dziecko jest zobowiązana do poinformowania pracownika placówki o wszelkich, istotnych aspektach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 12. Pracownik wymieniony w pkt. 9. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego dokonuje pomiaru temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego każdemu dziecku przyprowadzanemu do przedszkola. Jeśli pomiar wskazuje temperaturę powyżej 37,2 C, należy zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola lub osobie pełniącej zastępstwo oraz odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola. Dziecko pozostaje pod opieką rodzica (opiekuna), który powinien skontaktować się z lekarzem lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 13. W przypadku odczytu prawidłowej temperatury ciała dziecka, jest ono przekazywane jednemu z pracowników pełniącemu dyżur w szatni.
 14. Pracownik wymieniony w pkt. 13. sprawuje opiekę nad dzieckiem, przebiera je, odprowadza do sali (zgodnie z grafikiem organizacji pracy przedszkola – planem zajęć) i przekazuje pod opiekę nauczycielowi.
 15. Z przedszkola dziecko może być odbierane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 16. By odebrać dziecko, rodzic (osoba upoważniona) zobowiązany jest do zadzwonienia dzwonkiem przy wejściu do placówki, aby zasygnalizować swe przybycie.
 17. Przy drzwiach przedszkola, nie wchodząc do budynku i zachowując dystans, zgłasza pracownikowi otwierającemu drzwi chęć odbioru dziecka i podaje jego imię i nazwisko, ewentualnie grupę, do której aktualnie dziecko uczęszcza.
 18. Wyznaczeni pracownicy przedszkola przekazują informację o zgłoszeniu chęci odbioru dziecka do danej sali (pobytu dziecka) poprzez Intercom. Poprawność zgłoszonej prze Intercom informacji jest potwierdzana tą samą drogą przez osobę odbierającą zgłoszenie w sali.
 19. Dziecko – za zgodą nauczyciela – zostaje odprowadzone przez pracownika sprawującego opiekę w danej grupie lub osobę pełniącą dyżur w szatni do pomieszczenia szatni, gdzie jest ubierane (wspomagane w ubieraniu się) a następnie do oczekującego rodzica (osoby odbierającej) po wcześniejszej weryfikacji upoważnienia danej osoby do odbioru dziecka.
 20. Zakazuje się wchodzenia rodzicom lub osobom odprowadzających (odbierającym) dziecko na teren przedszkola, Wyjątek stanowią sytuacje uzasadnione i uzgodnione z personelem przedszkola, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola lub uprawnionej prze z niego osoby.
 21. Wejście rodzica (opiekuna) do wyznaczonej przestrzeni wspólnej przedszkola z określeniem ilości osób i zasad zachowania (może nastąpić tylko po wcześniejszym zarządzeniu tego przez dyrektora przedszkola.
 22. Dziecko nie może zabierać do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. W przypadku ich posiadania, taki przedmiot zostaje zwrócony rodzicom/opiekunom. Dopuszczalne jest dostarczenie do przedszkola bielizny i odzieży dziecka „na zmianę” – odzież taką umieszczoną w szczelnie zamkniętym plastikowym/foliowym worku można przekazać pracownikowi przedszkola, który bezpośrednio po tym dokonuje dezynfekcji pakunku a następnie umieszcza go w szafce indywidualnej dziecka w szatni przedszkola.
 23. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, których co  najmniej jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

Załącznik nr 2

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI

 1. Każda grupa dzieci przebywa w jednej stale wyznaczonej sali.
 2. Opiekę nad dziećmi sprawują stali opiekunowie ze zmianami tygodniowymi – w ramach możliwości organizacji pracy kadry.
 3. Usunąć z sali przedmioty i sprzęt, których nie można zdezynfekować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 5. Organizować i przeprowadzać pokazy mycia rąk.
 6. Organizować zajęcia oraz zabawy ruchowe, tematyczne, muzyczne z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami.
 7. Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę.
 8. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, wywiesić dokładną instrukcję, czytelną dla dzieci.
 9. Przy umywalce może znajdować się tylko jedno dziecko.
 10. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 11. Przy stoliku np. podczas zajęć, zabaw i posiłków może przebywać maksymalnie 3 dzieci.
 12. Dla dzieci można zorganizować leżakowanie. Dzieciom udostępnia się ustawione w bezpiecznych odległościach leżaki oraz koce, które są prane (dezynfekowane) po użyciu i przechowywane w indywidualnych, podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka przegrodach w leżakowni.
 13. Dzieciom przebywającym w danej sali udostępnia się szuflady (szafki) indywidualne (podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka) do przechowywania przyborów i materiałów papierniczych.
 14. Organizacja pracy uniemożliwia bezpośredni kontakt poszczególnych grup dzieci.

Załącznik nr 3

ZASADY TRANSPORTU I PODAWANIA POSIŁKÓW

 1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej, skąd odbierane są przez wyznaczonych pracowników z graniczeniem ich kontaktu z personelem kuchni.
 2. Personel opiekujący się dziećmi i dzieci nie kontaktuje się z personelem kuchni.
 3. Podczas odbioru i transportu posiłków pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 4. Posiłki są transportowane i wydawane z zachowaniem wymogów sanitarnych:
 • wyparzanie naczyń i mycie pojemników po każdym posiłku,
 • dezynfekcja wózków transportowych, kelnerskich oraz wind,
 • zabezpieczenie potraw przed zanieczyszczeniem podczas transportu za pomocą przykrywek, pokryw pojemników transportowych, folii spożywczej lub regularnie pranych tkanin,
 • stosowanie kompletów naczyń i sztućców wyłącznie w danej grupie dzieci,
 • przechowywanie czystych naczyń w przeznaczonych do tego szafach lub przykrytych tkaninami zabezpieczającymi.
 1. Posiłki spożywane są w salach przedszkolnych przy stolikach.
 2. Woźna oddziałowa zobowiązana jest do dezynfekcji stolików i krzeseł przed i po każdym posiłku.
 3. Wszystkie posiłki nakłada woźna oddziałowa przydzielona do poszczególnej grupy, zachowując wszelkie środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, fartuch – pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 4. Przed i po posiłku dzieci myją ręce wodą z mydłem i wycierają je jednorazowym ręcznikiem papierowym.
 5. Podczas spożywania posiłków przy stoliku siedzi maksymalnie troje dzieci.
 6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce są odnoszone przez woźną oddziałową do zmywalni naczyń, myte w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzane.

Załącznik nr 4

ZASADY DEZYNFEKCJI SAL, POMIESZCZEŃ I KORYTARZY

ORAZ OCHRONY OSOBISTEJ I BEZPIECZEŃSTWA

 1. Przy wejściu do przedszkola zdezynfekować dłonie środkiem do tego przeznaczonym dostępnym w oznaczonym dozowniku.
 2. Środki dezynfekujące do rąk, które są dostępne w salach i pomieszczeniach stosować regularnie podczas pobytu w przedszkolu.
 3. Stosować środki ochrony osobistej – zwłaszcza podczas prac obsługowych skierowanych do dzieci – maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy.
 4. W momencie przyjmowania dziecka do przedszkola oraz w uzasadnionych przypadkach używać zgodnie z instrukcją obsługi termometrów bezdotykowych w celu kontroli temperatury ciała dziecka.
 5. Kontrolę temperatury ciała prowadzić wobec wszystkich pracowników wchodzących do przedszkola oraz osób, których wejście na teren przedszkola jest niezbędne.
 6. Zdezynfekować podłogi, meble, powierzchnie dotykowe, zabawki oraz sanitariaty przed wejściem dzieci do sal (np. po każdym dniu zakończonych zajęć).
 7. Regularnie, co godzinę, dezynfekować klamki, poręcze, włączniki, przyciski w windzie a wykonanie tych czynności rejestrować w przeznaczonych do tego kartach kontrolnych, pozwalających na monitorowanie tych czynności. Czynności te wykonywać również w pomieszczeniach administracyjnych.
 8. Systematycznie myć podłogi w łazience detergentami i środkiem dezynfekującym.
 9. Prowadzić w ciągu dnia regularną dezynfekcję zabawek i przedmiotów wykorzystywanych do zabaw. Monitoring tych czynności prowadzą nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi w danej sali.
 10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.
 11. Dezynfekcję należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, w pomieszczeniach, w których nie znajdują się dzieci.
 12. Nie pozostawiać środków chemicznych i do dezynfekcji w miejscach dostępnych dla dzieci.
 13. Wszystkie środki dezynfekujące przechowywać w pojemnikach oznaczonych napisami wskazującymi na zawartość naczynia.
 14. Używać wyłącznie ręczników papierowych.
 15. Dbać o dostępność mydła w płynie w odpowiednich dozownikach do samodzielnego korzystania przez dziecko.
 16. Często i regularnie myć i dezynfekować ręce.
 17. Zamieścić w placówce instrukcje np. dotyczące zasad prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 18. Zapewnić regularną dezynfekcję toalet dla personelu.
 19. Mierzyć temperaturę ciała dzieci i pracowników nie tylko w momencie ich wejścia do przedszkola ale także w przypadku niepokojących objawów chorobowych lub podejrzenia pogorszenia zdrowia. W przedszkolu termometry bezdotykowe są dostępne przy wejściu do placówki oraz w salach pobytu dzieci.
 20. Regularnie opróżniać pojemniki na śmieci.
 21. Sale i inne pomieszczenia należy regularnie co godzinę wietrzyć.
 22. Zachowywać dystans społeczny pomiędzy osobami przebywającymi w przedszkolu.
 23. Ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu (wyłącznie zdrowych) do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 24. Stosować środki ochrony osobistej, w które pracownicy są wyposażeni, a których posiadanie wymagane jest od osób trzecich.
 25. Na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz stosować się do obowiązujących przepisów.
 26. Stosować się do zaleceń dyrektora przedszkola.

Załącznik nr 5

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW,

BOISK I INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

 1. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, boisk i infrastruktury sportowej po dopuszczeniu ich do użytku za zgodą dyrektora przedszkola.
 2. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Jedna grupa przedszkolna przebywa na placu zabaw, boisku lub terenie wokół przedszkola w wyznaczonym sektorze (miejscu) z zachowaniem dystansu z inną grupą.
 4. Podczas korzystania z szatni przestrzega się zasady, by była w niej obecna jedna grupa przedszkolna.
 5. Sprzęt terenowy, sportowy i rekreacyjny są dezynfekowane regularnie po użyciu przez każdą z grup.
 6. Zapobiega się organizowania większych skupisk dzieci na terenie przedszkola i wokół budynku placówki.
 7. Nie organizuje się (do odwołania) wyjść z dziećmi poza teren przedszkola.

Załącznik nr 6

ZASADY KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 1. Ustalone są sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami (opiekunami) dzieci.
 2. Kontakty z rodzicami odbywają się głównie: telefonicznie, drogą e-mailową, za pomocą ogłoszeń, strony internetowej mp5zambrow.pl
 3. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych i natychmiastowego aktualizowania ich w przypadku zmian.
 4. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych wychodzących od pracowników przedszkola w czasie pobytu ich dziecka w przedszkolu.
 5. Rodzic (opiekun prawny) proszony o przybycie do przedszkola z uzasadnieniem przyczyny, jest zobowiązany do bezzwłocznego stawienia się w placówce.
 6. Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem) lub osobą przez niego upoważnioną podlegają odrębnym wytycznym ustalonym przez dyrektora przedszkola – zgodnie z aktualizowanymi przepisami prawa. O zasadach dotyczących np. wnoszenia opłat rodzice będą informowani poprzez ogłoszenia w przedszkolu, stronie internetowej lub drogą telefoniczną.
 7. Podczas czynności związanych m.in. z wydawaniem dokumentów, przyjmowaniem opłat, konsultacji zachowane będą obowiązujące zasady ochrony i bezpieczeństwa. Interesanci mogą być przyjmowani przy biurku wyposażonym w osłonę z pleksy.

Załącznik nr 7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECKA LUB PRACOWNIKA

 1. W przypadku zauważenia niepokojących objawów choroby u dziecka/pracownika, należy natychmiast ograniczyć jego odległość od innych osób do minimum 2 m a następnie odizolować w wyznaczonym do tego celu miejscu, które jest wyraźnie oznaczone (napisem „Izolatka”) a jego lokalizacja jest znana pracownikom przedszkola.
 2. Izolatka (pomieszczenie lub miejsce odgrodzone parawanem) powinna być co najmniej raz dziennie sprzątana (myta) i dezynfekowana.
 3. W miejscu izolacji nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
 4. W przypadku odizolowania dziecka od społeczności przedszkolnej, przebywa ono pod stałą opieką – wyznaczonego przez dyrektora – pracownika przedszkola, aż do momentu odebrania dziecka przez rodzica (opiekuna) z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 5. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 6. Inni pracownicy, którzy kontaktowali się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest ograniczenie kontaktów do minimum.
 7. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci i zadbać, by:
 • umyły ręce zgodnie z instrukcją,
 • jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola lub wyszły na zewnątrz budynku przedszkola.
 1. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
 2. Po umieszczeniu dziecka w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola.
 3. O fakcie odizolowania dziecka/pracownika należy natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor (osoba pełniąca funkcję zastępcy dyrektora lub wyznaczony nauczyciel) sprawdza, czy powiadomieni zostali rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy oraz wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, jeśli ten proces trwa.
 6. O pojawieniu się w przedszkolu dziecka/pracownika z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19 należy powiadomić najbliższą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. Odbiór dziecka następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa (również po identyfikacji i weryfikacji uprawnień osoby zgłaszającej się po dziecko) a dodatkowo:
 • osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka zobowiązana jest mieć środki ochrony osobistej
 • pracownik sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej
 • na podany przez pracownika pełniącego dyżur przy wejściu do placówki sygnał przybycia osoby uprawnionej do odbioru dziecka (co weryfikowane jest przed przyprowadzeniem dziecka z miejsca izolacji) przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka
 • osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka
 • pracownik przedszkola może wskazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • rodzic (prawny opiekun) opuszcza teren przedszkola i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 1. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce po oddaniu dziecka rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice, dezynfekuje ręce.
 2. Izolatka, w której przebywało dziecko jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy przez wyznaczonych pracowników przedszkola.
 1. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 2. Notatka zawiera następujące informacje:
 3. datę,
 4. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 5. godzinę powiadomienia rodziców,
 6. opis przebiegu działań.
 7. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola.
 8. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.
 9. W widocznych miejscach na terenie przedszkola umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, organów prowadzącego i nadzorującego przedszkole oraz alarmowych.

Załącznik nr 8

ZASADY PRZYJMOWANIA I PRZECHOWYWANIA

PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W MAGAZYNIE

 1. Obowiązują ogólne warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 2. Dostarczający produkty żywnościowe:
 • musi przewozić je pojazdem, który nie budzi zastrzeżeń pod względem sanitarnym,
 • powinien być wyposażony w fartuch, maskę ochronną i rękawice,
 • dostarczone towary pozostawia w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu przy wejściu do przedszkolnej kuchni (magazynów).
 1. Intendent:
 • przed i po przyjęciu towaru dezynfekuje ręce,
 • zaopatrzony jest w maskę (przyłbicę) i rękawiczki,
 • odbiera produkty żywnościowe, dezynfekuje opakowania i ustawia na wyznaczonych miejscach,
 • dba, by pomieszczenia magazynu były czyste i często wietrzone, a sprzęt dezynfekowany,
 • dba, by zużyte opakowania jednostkowe lub zbiorcze były niezwłocznie usunięte z pomieszczenia magazynu.
 1. Osoby organizujące żywienie, w miarę możliwości ograniczają kontakt z dziećmi i osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
 2. Personel kuchni jest zobowiązany do zmiany odzieży przed przystąpieniem do stanowisk pracy w kuchni. Po każdym dniu odzież robocza jest prana.
 3. Wszelkie zagrożenia są bezzwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola, do którego poleceń należy się stosować.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w Procedurach bezpieczeństwa oraz zasadach stanowiących załączniki do Procedur, jeśli wynika to ze zmieniających się przepisów lub warunków realizacji.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast