Rekrutacja do Projektu
„Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”
RPPD.09.01.00-20-0586/20

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt skierowany jest do dzieci 5-6 letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie od 1 do 14 września 2021 r.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich miejskich przedszkolach w Zambrowie.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań polegających na przeprowadzeniu zajęć:
-matematycznych,
-przyrodniczych,
-plastyczno-technicznych.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Wypełnione dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie Uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu

należy składać w sekretariacie na parterze przy holu wejściowym przedszkola. Poniżej wzory dokumentów do pobrania.

Deklarację uczestnictwa Uczestnicy dostarczą dopiero po zakwalifikowaniu do projektu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie docx.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pdf.

Formularz zgłoszeniowy.docx

Formularz zgłoszeniowy pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie docx.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pdf.

Oświadczenie Uczestnika, osoby biorącej udział w realizacji Projektu docx.

Oświadczenie Uczestnika, osoby biorącej udział w realizacji Projektu pdf.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast