Procedury w zakresie bezpieczeństwa obowiązujące

w Miejskim Przedszkolu Nr 5

w Zambrowie

podczas epidemii COVID-19

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. na mocy zarządzenia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie i obowiązuje do odwołania.

1. Podstawa prawna

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r.poz.322, 374 i 567).

2. Cel procedury

Procedury mają określić warunki i zasady zapewniające bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu oraz bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii COVID-19.

3. Zakres procedury

Procedury i opracowane zasady stanowiące załączniki do tychże procedur dotyczą organizacji pracy przedszkola oraz opieki nad dziećmi od momentu podjęcia jej przez pracownika przedszkola do momentu ich odbioru z przedszkola.

4. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1) Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką pracownika przedszkola oraz odbierają w ustalonym czasie i trybie.

2) Nauczyciele: organizują opiekę i nadzór nad dziećmi oraz warunki ich pobytu w przedszkolu ze świadomością swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci; troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich działań nauczycieli.

3) Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci, i sprzętu w sali zabaw oraz je dezynfekują. Dbają o czystość i dezynfekcję pomieszczeń.

4) Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym oraz sanitarno- epidemicznym.

5) Wszyscy należący do społeczności przedszkolnej lub osoby trzecie, których obecność w placówce jest niezbędna zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w niniejszym opracowaniu oraz stosują się do zaleceń dyrektora przedszkola.

5. Sposób prezentacji procedur

1) Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń (drzwiach wejściowych) w przedszkolu.

2) Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur (przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników przedszkola), co potwierdzone jest podpisami na listach uczestników szkoleń.

3) Udostępnienie na stronie internetowej przedszkola (www.mp5zambrow.pl)

6. Tryb dokonywania zmian w procedurze

1) Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.

2) Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3) Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09. 2020 roku.

7. Opis procedury

1) Dyrektor:

Dyrektor przedszkola opracowuje wewnętrzną procedurę funkcjonowania placówki w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

Od 01września br. organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci zgodnie z wymaganiami sanitarno – higienicznymi wprowadzonymi z powodu epidemii COVID-19 i zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

a) W przedszkolu tworzone są grupy, z zachowaniem zasady, że minimalna przestrzeń w sali do wypoczynku, zabaw i zajęć oraz spożywania posiłków nie jest mniejsza niż 1, 5 m2 dla jednego dziecka i każdego opiekuna.

b) Tworzone są nowe grupy z dzieci zapisanych do przedszkola na okres, którego dotyczy niniejsza procedura.

c) Do grupy przydzielani są pracownicy min.2 nauczycieli, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa.

d) W przypadku nieobecności pracownika ustalane jest zastępstwo.

e) W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz oraz dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami produktów żywnościowych i zaopatrzenia.

f) Przy wejściu do przedszkola umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

g) O ile jest taka potrzeba, zaopatruje się pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem, personel kuchni – w odzież roboczą.

h) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

i) Zapewnia się codzienną dezynfekcję sprzętu na terenie przedszkola np. na placu zabaw, czy boisku, a jeśli jest to niemożliwe, oznacza taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.

j) W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia opiekuńcze nauczyciele i inni pracownicy powyżej 60. roku życia.

k) Zapewnia się sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, przycisków wind, klawiatur komputerowych, aparatów Intercom i telefonicznych.

l) Przygotowuje się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i instruuje pracowników, jak należy je stosować.

m) Przeprowadza się spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy lub których domownicy wykazują objawy zakażenia.

n) W miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

o) Wyznacza się i przygotowuje oznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

p) Umieszcza się w łatwo dostępnych miejscach na terenie placówki numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numer telefonu alarmowego.

q) Ustala się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami, do stosowania, których rodzice są zobowiązani.

r) Obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

s) Organizuje się bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i krzeseł po każdym posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 o C lub je wyparzać.

t) Dyrektor ma prawo zawiesić zajęcia w przedszkolu w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. ( Załącznik nr 9)

u) Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu nie oznacza, że dzieci przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wspierania rozwoju dzieci, konieczne jest realizowanie konkretnych zadań zapisanych w podstawie programowej.

Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując technologie informacyjno – komunikacyjne do realizacji zajęć dydaktycznych. (Załącznik nr 10)

2.Nauczyciel:

a) Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

b) Zapewnia dzieciom pobyt na świeżym powietrzu, przy zachowaniu minimum 1, 5 m odległości od osób trzecich -optymalnie na terenie przedszkola.

c) Usuwa (lub czuwa nad usunięciem) z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być systematycznie dezynfekowane.

d) Dba o wietrzenie sali, w której organizuje zajęcia opiekuńcze, co najmniej raz na godzinę.

e) Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i daje dobry przykład.

f) Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw lub boisk z zachowaniem zmianowości grup lub dystansu między grupami.

g) Może organizować dzieciom miejsce do odpoczynku, zachowując dystans pomiędzy leżakami.

h) Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego aktualizowania listy dzieci przebywających w placówce.

2) Rodzic:

a) Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, powinien przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia i aktualizować je w przypadku zmian w tym zakresie.

b) Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

c) Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

d) Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

e) Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Uczy dziecko odpowiednio myć ręce.

f) Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamięta o prawidłowym stosowaniu zasad, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

g) Może wejść z dzieckiem do przedszkola zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1, 5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

h) W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych)

i) Stosuje się do procedur i zasad obowiązujących w przedszkolu.

8. Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID- 19

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania dotyczą:

a) Osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa.

b) Osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

c) Osób, które spełniły kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

Osoby, które wykazują objawy chorobowe lub w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniały, co najmniej jedno z następujących kryteriów:

podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,

miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),

pracowała lub przebywała, jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA

Do pracy w przedszkolu przychodzą jedyni zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

1) Jeśli jednak u dziecka lub pracownika przedszkola zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

a) pracownika należy niezwłocznie odsunąć od pracy i wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do grup; dziecko natomiast umieszczamy w izolatorium ( miejsce, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych) pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej przydzielonej do danej grupy zapewniając min. 2 m odległości od innych i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola( rekomendowany własny środek transportu);

b) należy telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)

c) lub dany pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

2) Jeśli u dziecka lub pracownika przedszkola nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

3) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

4) Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

b) chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

5) Jeśli dziecko lub pracownik przedszkola miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

a) Należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

b) W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane, (jakie występują u niej objawy i od kiedy).

c) W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka lub pracownika, powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

d) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6) Postępowanie rozstrzygające podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

9. Informacje dodatkowe:

1) Pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

2) Osobą mającą kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem jest osoba, która:

a) pozostawała w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,

b) prowadziła rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,

d) ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

3) Podstawowe środki ochrony przeciwko koronawirusowi

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

4) Wirus przenosi się:

a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość 1, 5 -2 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

5) Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

a) Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem oraz dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

b) Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

c) Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować, co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak COVID- 19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

d) Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do przedszkola.

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do przedszkola, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Należy unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie, jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

Należy dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii określają poniższe załączniki:

1) Nr 1 – Zasady przyjęć i odbioru dzieci

2) Nr 2 – Zasady organizacji opieki nad dziećmi

3) Nr 3 – Zasady transportu i podawania posiłków

4) Nr 4 – Zasady dezynfekcji sal, pomieszczeń i korytarzy oraz ochrony osobistej i bezpieczeństwa

5) Nr 5 – Zasady korzystania z placu zabaw, boisk i infrastruktury sportowej

6) Nr 6 – Zasady kontaktów z rodzicami

7) Nr 7 – Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 dziecka lub pracownika

8) Nr 8 – Zasady przyjmowania i przechowywania produktów żywności w magazynie

9) Nr 9 – Procedura organizacji pracy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie w przypadku stwierdzenia zakażenia Covid- 19.

10) Nr 10 – Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych.

11) Nr 9 – Numery telefonów

12) Instrukcje graficzne: „Jak skutecznie myć ręce?”, „Jak skutecznie dezynfekować ręce?”, „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?”, „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?”

…………………………………………..

podpis dyrektora

Załącznik nr 1

ZASADY PRZYJĘĆ I ODBIORU DZIECI

1. O zamiarze uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną lub e-mailem na adres przedszkola przedszkole@mp5zambrow.pl . Jest również zobowiązany do podania informacji niezbędnych w procesie kwalifikacji dzieci i organizacji pracy przedszkola.

2. Dyrektor ma prawo weryfikacji danych przekazywanych przez rodzica np. może żądać zaświadczenia o jego zatrudnieniu.

3. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. W drugiej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci.

5. W dalszej kolejności, w miarę wolnych miejsc będą przyjmowane pozostałe dzieci.

6. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Przyprowadzać je i odbierać może również wyłącznie osoba zdrowa.

7. Rodzic podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu podczas epidemii, COVID-19. Przekazanie (z zachowaniem reżimu sanitarnego) wymaganego oświadczenia w wersji papierowej oraz potwierdzenie ze strony przedszkola zakwalifikowania dziecka do objęcia go opieką są warunkami przyjęcia dziecka do przedszkola.

8. Liczba dzieci w grupie jest dostosowana do powierzchni sal, w których przebywa dana grupa – 1, 5m2 na jedną osobę (z uwzględnieniem personelu sprawującego opiekę w danej grupie). W jednej grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

9. Rodzice /opiekun prawny wraz z dziećmi oraz pracownicy przedszkola przestrzegają zasad zachowania dystansu społecznego 1,5 m – w utrzymaniu wymaganej odległości od innych osób pomagają oznaczenia umieszczone przed wejściem do przedszkola.

10. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do przebywania na terenie przedszkola w swojej osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych i niezwłocznie po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun dezynfekuje ręce.

11. Do przedszkola dzieci wchodzą wraz z rodzicem/opiekunem wejściem głównym. Wyznaczony pracownik przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego dokonuje pomiaru temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego każdemu dziecku i rodzicowi/opiekunowi przyprowadzanemu do przedszkola. Jeśli pomiar wskazuje temperaturę powyżej 37, 2 C, należy zgłosić ten fakt dyrektorowi, wicedyrektorowi przedszkola lub osobie upoważnionej przez dyrektora oraz odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola. Dziecko pozostaje pod opieką rodzica (opiekuna), który powinien skontaktować się z lekarzem lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

12. Rodzic lub osoba odprowadzająca dziecko jest zobowiązana do poinformowania pracownika placówki o wszelkich, istotnych aspektach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

13. W przypadku odczytu prawidłowej temperatury ciała dziecko i rodzic/opiekun udaje się do szatni. W półce dziecka znajduje się jego identyfikator. Dziecko wraz z identyfikatorem rodzic przekazuje paniom pełniącym dyżur przy szatni.

14. W szatni nie może przebywać więcej niż 10 rodziców (nie więcej niż 20 osób w szatni).

15. W tym czasie pozostali rodzice/opiekunowie z dziećmi oczekuję pod przedszkolem, zachowując dystans społeczny min.1, 5m w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Dzieci stoją przy swoim rodzicu/opiekunie nie biegają po terenie przedszkola.

16. Od momentu wejścia na teren przedszkola należy trzymać dziecko za rękę. Za przestrzeganie zasad przez swoje dziecko odpowiada rodzic.

17. Po wejściu do sali dziecko natychmiast myje ręce w łazience przy użyciu mydła i wody.

18. Przy odbieraniu dziecka obowiązuje taka sama procedura.

19. Do przyprowadzanie i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie zdrowy rodzic/opiekun lub osoba upoważniona przez rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko do przedszkola powinno być przyprowadzane przez jednego rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną przez rodzica /opiekuna bez osób towarzyszących.

20. By odebrać dziecko, rodzic (osoba upoważniona) zobowiązany jest do zadzwonienia dzwonkiem przy wejściu do placówki, aby zasygnalizować swoje przybycie.

21. Wyznaczeni pracownicy przedszkola przekazują informację o zgłoszeniu chęci odbioru dziecka do danej sali (pobytu dziecka) poprzez Intercom. Poprawność zgłoszonej prze Intercom informacji jest potwierdzana tą samą drogą przez osobę odbierającą zgłoszenie w sali.

22. Dziecko – za zgodą nauczyciela – zostaje odprowadzone przez pracownika sprawującego opiekę w danej grupie lub osobę pełniącą dyżur w szatni do szatni na oczekującego rodzica (osoby odbierającej) po wcześniejszej weryfikacji upoważnienia danej osoby do odbioru dziecka.

23. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania na terenie przedszkola. Po oddaniu dziecka, bądź odebraniu go po pobycie w przedszkolu, należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola.

24. Na terenie placówki zakazuje sie tworzenie zgromadzeń osób dorosłych jak i dzieci -przed lub po pobycie w przedszkolu.

25. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów do innych pomieszczeń przedszkola.

26. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.30. Po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu.

27. Dziecko nie może zabierać do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. W przypadku ich posiadania, taki przedmiot zostaje zwrócony rodzicom/opiekunom. Dopuszczalne jest dostarczenie do przedszkola bielizny i odzieży dziecka „na zmianę” – odzież taką umieszczoną w szczelnie zamkniętym plastikowym/foliowym worku można przekazać pracownikowi przedszkola, który bezpośrednio po tym dokonuje dezynfekcji pakunku a następnie umieszcza go w szafce indywidualnej dziecka w szatni przedszkola.

28. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, których co najmniej jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

29. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem, kontakt odbywać się będzie wyłącznie w formie telefonicznej lub mailowej na podane adresy e-mail.

29. Z windy korzystają wyłącznie osoby upoważnione.

Załącznik nr 2

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI

1. Każda grupa dzieci przebywa w jednej stale wyznaczonej sali.

2. Opiekę nad dziećmi sprawują stali opiekunowie ze zmianami tygodniowymi – w ramach możliwości organizacji pracy kadry.

3. Usunąć z sali przedmioty i sprzęt, których nie można zdezynfekować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

5. Organizować i przeprowadzać pokazy mycia rąk.

6. Organizować zajęcia oraz zabawy ruchowe, tematyczne, muzyczne z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami.

7. Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

8. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, wywiesić dokładną instrukcję, czytelną dla dzieci.

9. Przy umywalce może znajdować się tylko jedno dziecko.

10. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

11. Przy stoliku np. podczas zajęć, zabaw i posiłków może przebywać maksymalnie 3 dzieci.

12. Dla dzieci można zorganizować leżakowanie. Dzieciom udostępnia się ustawione w bezpiecznych odległościach leżaki oraz koce, które są prane (dezynfekowane) po użyciu i przechowywane w indywidualnych, podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka przegrodach w leżakowni.

13. Dzieciom przebywającym w danej sali udostępnia się szuflady (szafki) indywidualne (podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka) do przechowywania przyborów i materiałów papierniczych.

14. Organizacja pracy uniemożliwia bezpośredni kontakt poszczególnych grup dzieci.

Załącznik nr 3

ZASADY TRANSPORTU I PODAWANIA POSIŁKÓW

1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej, skąd odbierane są przez wyznaczonych pracowników z graniczeniem ich kontaktu z personelem kuchni.

2. Personel opiekujący się dziećmi i dzieci nie kontaktuje się z personelem kuchni.

3. Podczas odbioru i transportu posiłków pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

4. Posiłki są transportowane i wydawane z zachowaniem wymogów sanitarnych:

wyparzanie naczyń i mycie pojemników po każdym posiłku,

dezynfekcja wózków transportowych, kelnerskich oraz wind,

zabezpieczenie potraw przed zanieczyszczeniem podczas transportu za pomocą przykrywek, pokryw pojemników transportowych, folii spożywczej lub regularnie pranych tkanin,

stosowanie kompletów naczyń i sztućców wyłącznie w danej grupie dzieci,

przechowywanie czystych naczyń w przeznaczonych do tego szafach lub przykrytych tkaninami zabezpieczającymi.

5. Posiłki spożywane są w salach przedszkolnych przy stolikach.

6. Woźna oddziałowa zobowiązana jest do dezynfekcji stolików i krzeseł przed i po każdym posiłku.

7. Wszystkie posiłki nakłada woźna oddziałowa przydzielona do poszczególnej grupy, zachowując wszelkie środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, fartuch – pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

8. Przed i po posiłku dzieci myją ręce wodą z mydłem i wycierają je jednorazowym ręcznikiem papierowym.

9. Podczas spożywania posiłków przy stoliku siedzi maksymalnie troje dzieci.

10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce są odnoszone przez woźną oddziałową do zmywalni naczyń, myte w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzane.

Załącznik nr 4

ZASADY DEZYNFEKCJI SAL, POMIESZCZEŃ I KORYTARZY

ORAZ OCHRONY OSOBISTEJ I BEZPIECZEŃSTWA

1. Przy wejściu do przedszkola zdezynfekować dłonie środkiem do tego przeznaczonym dostępnym w oznaczonym dozowniku.

2. Środki dezynfekujące do rąk, które są dostępne w salach i pomieszczeniach stosować regularnie podczas pobytu w przedszkolu.

3. Stosować środki ochrony osobistej – zwłaszcza podczas prac obsługowych skierowanych do dzieci – maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy.

4. W momencie przyjmowania dziecka do przedszkola oraz w uzasadnionych przypadkach używać zgodnie z instrukcją obsługi termometrów bezdotykowych w celu kontroli temperatury ciała dziecka.

5. Kontrolę temperatury ciała prowadzić wobec wszystkich pracowników wchodzących do przedszkola oraz osób, których wejście na teren przedszkola jest niezbędne.

6. Zdezynfekować podłogi, meble, powierzchnie dotykowe, zabawki oraz sanitariaty przed wejściem dzieci do sal (np. po każdym dniu zakończonych zajęć).

7. Regularnie, co godzinę, dezynfekować klamki, poręcze, włączniki, przyciski w windzie a wykonanie tych czynności rejestrować w przeznaczonych do tego kartach kontrolnych, pozwalających na monitorowanie tych czynności. Czynności te wykonywać również w pomieszczeniach administracyjnych.

8. Systematycznie myć podłogi w łazience detergentami i środkiem dezynfekującym.

9. Prowadzić w ciągu dnia regularną dezynfekcję zabawek i przedmiotów wykorzystywanych do zabaw. Monitoring tych czynności prowadzą nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi w danej sali.

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

11. Dezynfekcję należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, w pomieszczeniach, w których nie znajdują się dzieci.

12. Nie pozostawiać środków chemicznych i do dezynfekcji w miejscach dostępnych dla dzieci.

13. Wszystkie środki dezynfekujące przechowywać w pojemnikach oznaczonych napisami wskazującymi na zawartość naczynia.

14. Używać wyłącznie ręczników papierowych.

15. Dbać o dostępność mydła w płynie w odpowiednich dozownikach do samodzielnego korzystania przez dziecko.

16. Często i regularnie myć i dezynfekować ręce.

17. Zamieścić w placówce instrukcje np. dotyczące zasad prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

18. Zapewnić regularną dezynfekcję toalet dla personelu.

19. Mierzyć temperaturę ciała dzieci i pracowników nie tylko w momencie ich wejścia do przedszkola, ale także w przypadku niepokojących objawów chorobowych lub podejrzenia pogorszenia zdrowia. W przedszkolu termometry bezdotykowe są dostępne przy wejściu do placówki oraz w salach pobytu dzieci.

20. Regularnie opróżniać pojemniki na śmieci.

21. Sale i inne pomieszczenia należy regularnie, co godzinę wietrzyć.

22. Zachowywać dystans społeczny pomiędzy osobami przebywającymi w przedszkolu.

23. Ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu (wyłącznie zdrowych) do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

24. Stosować środki ochrony osobistej, w które pracownicy są wyposażeni, a których posiadanie wymagane jest od osób trzecich.

25. Na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz stosować się do obowiązujących przepisów.

26. Stosować się do zaleceń dyrektora przedszkola.

Załącznik nr 5

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW,

BOISK I INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

1. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, boisk i infrastruktury sportowej po dopuszczeniu ich do użytku za zgodą dyrektora przedszkola.

2. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

3. Jedna grupa przedszkolna przebywa na placu zabaw, boisku lub terenie wokół przedszkola w wyznaczonym sektorze (miejscu) z zachowaniem dystansu z inną grupą.

4. Podczas korzystania z szatni przestrzega się zasady, by była w niej obecna jedna grupa przedszkolna.

5. Sprzęt terenowy, sportowy i rekreacyjny są dezynfekowane regularnie po użyciu przez każdą z grup.

6. Zapobiega się organizowania większych skupisk dzieci na terenie przedszkola i wokół budynku placówki.

7. Nie organizuje się (do odwołania) wyjść z dziećmi poza teren przedszkola.

Załącznik nr 6

ZASADY KONTAKTÓW Z RODZICAMI

1. Ustalone są sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami (opiekunami) dzieci.

2. Kontakty z rodzicami odbywają się głównie: telefonicznie, drogą e-mailową, za pomocą ogłoszeń, strony internetowej www.mp5zambrow.pl

3. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych i natychmiastowego aktualizowania ich w przypadku zmian.

4. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych wychodzących od pracowników przedszkola w czasie pobytu ich dziecka w przedszkolu.

5. Rodzic (opiekun prawny) proszony o przybycie do przedszkola z uzasadnieniem przyczyny, jest zobowiązany do bezzwłocznego stawienia się w placówce.

6. Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem) lub osobą przez niego upoważnioną podlegają odrębnym wytycznym ustalonym przez dyrektora przedszkola – zgodnie z aktualizowanymi przepisami prawa. O zasadach dotyczących np. wnoszenia opłat rodzice będą informowani poprzez ogłoszenia w przedszkolu, stronie internetowej lub drogą telefoniczną.

7. Podczas czynności związanych m.in. z wydawaniem dokumentów, przyjmowaniem opłat, konsultacji zachowane będą obowiązujące zasady ochrony i bezpieczeństwa. Interesanci mogą być przyjmowani przy biurku wyposażonym w osłonę z pleksy.

Załącznik nr 7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECKA LUB PRACOWNIKA

1. W przypadku zauważenia niepokojących objawów choroby u dziecka/pracownika, należy natychmiast ograniczyć jego odległość od innych osób do minimum 2 m a następnie odizolować w wyznaczonym do tego celu miejscu, które jest wyraźnie oznaczone (napisem „Izolatka”) a jego lokalizacja jest znana pracownikom przedszkola.

2. Izolatka (pomieszczenie lub miejsce odgrodzone parawanem) powinna być, co najmniej raz dziennie sprzątana (myta) i dezynfekowana.

3. W miejscu izolacji nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).

4. W przypadku odizolowania dziecka od społeczności przedszkolnej, przebywa ono pod stałą opieką – wyznaczonego przez dyrektora – pracownika przedszkola, aż do momentu odebrania dziecka przez rodzica (opiekuna) z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób.

5. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).

6. Inni pracownicy, którzy kontaktowali się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest ograniczenie kontaktów do minimum.

7. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci i zadbać, by:

umyły ręce zgodnie z instrukcją,

jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola lub wyszły na zewnątrz budynku przedszkola.

8. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.

9. Po umieszczeniu dziecka w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola używając telefonu komórkowego.

10. O fakcie odizolowania dziecka/pracownika należy natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola lub osobę go zastępującą.

11. Dyrektor (osoba pełniąca funkcję zastępcy dyrektora lub wyznaczony nauczyciel) sprawdza, czy powiadomieni zostali rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy oraz wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, jeśli ten proces trwa.

13. O pojawieniu się w przedszkolu dziecka/pracownika z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19 należy powiadomić najbliższą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

14. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

15. Odbiór dziecka następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa (również po identyfikacji i weryfikacji uprawnień osoby zgłaszającej się po dziecko) a dodatkowo:

osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka zobowiązana jest mieć środki ochrony osobistej

pracownik sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej

na podany przez pracownika pełniącego dyżur przy wejściu do placówki sygnał przybycia osoby uprawnionej do odbioru dziecka, (co weryfikowane jest przed przyprowadzeniem dziecka z miejsca izolacji) przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka.

osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka

pracownik przedszkola może wskazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej

rodzic (prawny opiekun) opuszcza teren przedszkola i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

16. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce po oddaniu dziecka rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice, dezynfekuje ręce.

17. Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko dokładanie wietrzymy, zmywamy oraz dezynfekujemy wszystkie powierzchnie i wyposażenie, należy również zdezynfekować tzw. drogę dojścia osoby umieszczonej, tzn. miejsca i urządzenia, których mogła dotykać (klamki, poręcze itd.).

18. Właściwe używanie maseczki:

a) przed użyciem maseczki należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować preparatem na bazie alkoholu (powyżej 60%)

b) zasłonić maską usta i nos i przymocować maskę tak, żeby szczeliny między twarzą a maska ochronną były jak najmniejsze

c) należy unikać dotykania maski podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem dotkniesz maskę umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub środkiem na bazie alkoholu.

d) maskę ochronną należy wymieniać na nową, kiedy zrobi się wilgotna.

Nigdy nie używaj ponownie maski ochronnej jednorazowego użytku!

19. Postępowanie z zużytymi środkami ochrony indywidualnej skażonymi szkodliwym czynnikiem biologicznym.

a) maskę, rękawiczki oraz fartuch raz założone po ich zdjęciu należy wrzucić do worka na odpady niebezpieczne.

21.Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.

22.Notatka zawiera następujące informacje:

a) datę,

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c) godzinę powiadomienia rodziców,

d) opis przebiegu działań.

23.Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola.

24.Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

24.W widocznych miejscach na terenie przedszkola umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, organów prowadzącego i nadzorującego przedszkole oraz alarmowych.

Załącznik nr 8

ZASADY PRZYJMOWANIA I PRZECHOWYWANIA

PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W MAGAZYNIE

1. Obowiązują ogólne warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

2. Dostarczający produkty żywnościowe:

musi przewozić je pojazdem, który nie budzi zastrzeżeń pod względem sanitarnym,

powinien być wyposażony w fartuch, maskę ochronną i rękawice,

dostarczone towary pozostawia w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu przy wejściu do przedszkolnej kuchni (magazynów).

3. Intendent:

przed i po przyjęciu towaru dezynfekuje ręce,

zaopatrzony jest w maskę (przyłbicę) i rękawiczki,

odbiera produkty żywnościowe, dezynfekuje opakowania i ustawia na wyznaczonych miejscach,

dba, by pomieszczenia magazynu były czyste i często wietrzone, a sprzęt dezynfekowany,

dba, by zużyte opakowania jednostkowe lub zbiorcze były niezwłocznie usunięte z pomieszczenia magazynu.

4. Osoby organizujące żywienie, w miarę możliwości ograniczają kontakt z dziećmi i osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

5. Personel kuchni jest zobowiązany do zmiany odzieży przed przystąpieniem do stanowisk pracy w kuchni. Po każdym dniu odzież robocza jest prana.

6. Wszelkie zagrożenia są bezzwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola, do którego poleceń należy się stosować.

Załącznik nr 9

Procedura organizacji pracy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID- 19

Warianty funkcjonowania placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A (tradycyjna forma kształcenia)

standardowy sposób organizacji zajęć w grupie, to zajęcia tradycyjne w przedszkolu;

obowiązujące wytyczne, to: GIS/MZ i MEN dla placówek oświatowych;

wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy przedszkola w tryb mieszany lub zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno- epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych przedszkola;

w przypadkach wystąpienia zagrożenia dyrektor przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę w placówce.

wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B (mieszana forma kształcenia- hybrydowa)

dyrektor będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć z grupami w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie na odległość (zdalne);

możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie i sytuację epidemiologiczną na terenie przedszkola;

opinie te, będzie można uzyskać: pisemnie, ustnie, za pomocą poczty elektronicznej i telefonu.;

kształcenie mieszane (hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części (dzieci starsze) wprowadzić pracę zdalną.

Wariant C (kształcenie zdalne)

– dyrektor przedszkola podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadza w całej placówce kształcenie na odległość (zdalne);

– możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie i sytuacje epidemiologiczną na terenie przedszkola lub gdy będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.

Załącznik 10

Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych w czasie nauczania zdalnego.

Przedszkole i rodzina to najważniejsze środowiska oddziałujące na dziecko. Skuteczność ich oddziaływań jest uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem, prowadzącym do zintegrowania działań dydaktyczno-wychowawczych.

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie oznacza, że dzieci przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wspierania rozwoju dzieci, konieczne jest realizowanie konkretnych zadań zapisanych w podstawie programowej.

Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.:

stronę internetową przedszkola

komunikatory, profil przedszkola

kontakt telefoniczny/ SMS/ Messenger – zdjęcia, filmy

mail

przesyłka – przesyłanie materiałów do pracy

Nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni określić najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:

propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;

konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy, adekwatną do realizowanego programu;

opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne), a także programów, zabaw on-line.

Przykłady stron wykorzystywanych w kształceniu zdalnym:

http://www.kidipage.com/pl/karty-pracy/index.html

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/zabawy-do-druku/strona/2/

http://bystredziecko.pl/materialy-edukacyjne/

https://zambrow.org/artykul/

https://youtu.be/

https://view.genial.ly/

facebook.com/watch

https://m.facebook.com/events/

https://meet.google.com/

https://kubus.pl/audiobooki/

https://mp5zambrow.pl/

https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/

https://learningapps.org/

https://dobrzesiebaw//

https://outlook//

Lulek

Ciuffcia

Buliba: http://www.buliba.pl

Kiko: https://www.krainakiko.pl/gry-edukacyjne-dla-dzieci/

Buliba (gry edukacyjne): http://www.buliba.pl

Scholaris: www.scholaris.pl

Interklasa: http://www.interklasa.pl/portal/index/strony

http://dladzieci.pl/?ticaid=6141d9

http://www.dziecionline.pl

http://www.dla-dzieci.com.pl

Domowy Przedszkolak: http://www.domowyprzedszkolak.pl/

różne strony dla dzieci: http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w Procedurach bezpieczeństwa oraz zasadach stanowiących załączniki do Procedur, jeśli wynika to ze zmieniających się przepisów lub warunków realizacji.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast