Procedury w zakresie bezpieczeństwa obowiązujące

w Miejskim Przedszkolu Nr 5

w Zambrowie

podczas epidemii COVID-19

 1. Podstawa prawna

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 30 kwietnia 2020 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 781).

 1. Cel procedury

Procedury mają określić warunki i zasady zapewniające bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przed­szkolu oraz bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii COVID-19.

 1. Zakres procedury

Procedury i opracowane zasady stanowiące załączniki do tychże procedur dotyczą organizacji pracy przedszkola oraz opieki nad dziećmi od momentu podjęcia jej przez pracownika przedszkola do momentu ich odbioru z przedszkola.

 1. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
 1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką pracownika przedszkola oraz odbierają w ustalonym czasie i trybie.
 1. Nauczyciele: organizują opiekę i nadzór nad dziećmi oraz warunki ich pobytu w przedszkolu ze świadomością swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci; troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich działań nauczycieli.
 1. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka
  w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci, i sprzętu w sali zabaw oraz je dezynfekują. Dbają o czystość i dezynfekcję pomieszczeń.
 1. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym oraz sanitarno- epidemicznym.
 1. Wszyscy należący do społeczności przedszkolnej lub osoby trzecie, których obecność w placówce jest niezbędna zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w niniejszym opracowaniu oraz stosują się do zaleceń dyrektora przedszkola.
 2. Sposób prezentacji procedur
 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń (drzwiach wejściowych) w przedszkolu.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur (przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników przedszkola), co potwierdzone jest podpisami na listach uczestników szkoleń.
 3. Udostępnienie na stronie internetowej przedszkola (mp5zambrow.pl)
 4. Tryb dokonywania zmian w procedurze
 5. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.
 6. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 7. Zasady wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku.
 8. Opis procedury
 9. Dyrektor:

Od 25 maja br. organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi wprowadzonymi z powodu epidemii COVID-19 i zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

 1. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza (12 dzieci – maksymalnie 14 dzieci) niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 2. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz oraz dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami produktów żywnościowych i zaopatrzenia.
 3. Przy wejściu do przedszkola umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 4. O ile jest taka potrzeba, zaopatruje się pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem, personel kuchni – w odzież roboczą.
 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnia się codzienną dezynfekcję sprzętu na terenie przedszkola np. na placu zabaw, czy boisku, a jeśli jest to niemożliwe, oznacza taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.
 7. Zapewnia się sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, przycisków wind, klawiatur komputerowych, aparatów Intercom i telefonicznych.
 8. Przygotowuje się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i instruuje pracowników, jak należy je stosować.
 9. Przeprowadza się spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy lub których domownicy wykazują objawy zakażenia.
 10. W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia opiekuńcze nauczyciele i inni pracownicy powyżej 60. roku życia.
 11. W miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 12. Wyznacza się i przygotowuje oznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 13. Umieszcza się w łatwo dostępnych miejscach na terenie placówki numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numer telefonu alarmowego.
 14. Ustala się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami, do stosowania których rodzice są zobowiązani.
 15. Obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 16. Organizuje się bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i krzeseł po każdym posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 o C lub je wyparzać.
 1. Nauczyciel:
 2. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Nie może organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 4. Usuwa (lub czuwa nad usunięciem) z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, dywany, pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być systematycznie dezynfekowane.
 5. Dba o wietrzenie sali, w której organizuje zajęcia opiekuńcze, co najmniej raz na godzinę.
 6. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i daje dobry przykład.
 7. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw lub boisk z zachowaniem zmianowości grup lub dystansu między grupami.
 8. Może organizować dzieciom miejsce do odpoczynku, zachowując dystans pomiędzy leżakami.
 9. Rodzic:
 10. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, powinien przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia i aktualizować je w przypadku zmian w tym zakresie.
 11. Zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło ono 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 12. Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 13. Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 14. Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 15. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Uczy dziecko odpowiednio myć ręce.
 16. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamięta o prawidłowym stosowaniu zasad, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 17. Stosuje się do procedur i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 1. Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID- 19

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania dotyczą:

 1. Osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa.
 2. Osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.
 3. Osób, które spełniły kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

Osoby, które wykazują objawy chorobowe lub w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniały co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA

1) Jeśli u dziecka lub pracownika przedszkola zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 1. należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
 2. lub dany pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

2) Jeśli u dziecka lub pracownika przedszkola nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

3) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

4) Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

 1. należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, lub
 2. chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

5) Jeśli dziecko lub pracownik przedszkola miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 1. Należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 2. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (jakie występują u niej objawy i od kiedy).
 3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka lub pracownika, powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 4. Postępowanie rozstrzygające podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 5. Informacje dodatkowe:
 6. Pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem
 7. Osobą mającą kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem jest osoba, która:
 8. pozostawała w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 9. prowadziła rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 10. osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
 11. ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 12. Postępowanie w przypadku, jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy dziecko lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 1. Podstawowe środki ochrony przeciwko koronawirusowi

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

 1. Wirus przenosi się:
 2. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające
  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość 1,5 -2 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 3. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.
 4. Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem oraz dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak COVID- 19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 • Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do przedszkola.
 • Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
 • Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.
 • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do przedszkola, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 • Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 • Należy unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 • Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 • Należy dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii określają poniższe załączniki:

 1. Nr 1 – Zasady przyjęć i odbioru dzieci
 2. Nr 2 – Zasady organizacji opieki nad dziećmi
 3. Nr 3 – Zasady transportu i podawania posiłków
 4. Nr 4 – Zasady dezynfekcji sal, pomieszczeń i korytarzy oraz ochrony osobistej i bezpieczeństwa
 5. Nr 5 – Zasady korzystania z placu zabaw, boisk i infrastruktury sportowej
 6. Nr 6 – Zasady kontaktów z rodzicami
 7. Nr 7 – Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 dziecka lub pracownika
 8. Nr 8 – Zasady przyjmowania i przechowywania produktów żywności w magazynie
 9. Nr 9 – Numery telefonów
 10. Instrukcje graficzne: „Jak skutecznie myć ręce?”, „Jak skutecznie dezynfekować ręce?”, „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?”, „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?”

………………………………..

podpis dyrektora

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast