Zambrów, dn. 04.03.2024r.

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO

„Instruktor sportu środowiskowego – ORLIK 2012”

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

„Instruktor sportu środowiskowego – ORLIK 2012”

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 • Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, negatywna weryfikacja w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 3. wykształcenie średnie lub wyższe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 5. posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego.
 6. Wymagania dodatkowe:
 7. przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 8. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w charakterze instruktora lub animatora sportu na obiekcie ogólnodostępnym,
 9. dyspozycyjność.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Inicjowanie, planowanie i organizowanie zajęć dla różnych grup społecznych. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012” – z możliwością prowadzenia wymaganej dokumentacji np. planów, harmonogramów, programów, grafików, sprawozdań oraz przygotowywania i realizacji zadań także w ramach realizacji projektów zewnętrznych lub finansowanych przez inne instytucje lub podmioty.
 2. Współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia dla społeczności, sprzyjających włączeniu społecznemu.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 6. Promocja miasta Zambrów poprzez działania prowadzone na Orliku.
 7. Nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu korzystania z obiektu.
 8. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu, weryfikacja uiszczenia wymaganych opłat oraz współpraca w tym zakresie z Miejskim Przedszkolem Nr 5 w Zambrowie.
 9. Stosowanie się do zaleceń Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie oraz odrębnych przepisów i procedur.
 10. Przestrzeganie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego Orlik 2012 przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie oraz nadzór nad przestrzeganiem tego Regulaminu przez użytkowników kompleksu sportowego.
 11. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia. Systematyczna kontrola stanu technicznego boisk i sprzętu. Bezzwłoczne zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie dyrektorowi MP5 w Zambrowie.
 12. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 13. Sprawowanie nadzoru nad osobami przebywającymi na terenie obiektu i ich do tego upoważnieniem.
 14. Realizowanie w okresie umowy godzin zajęć zgodnie z harmonogramem pracy instruktorów. Dokumentowanie realizacji godzin odpowiednimi zapisami każdego miesiąca w celu dokonania rozliczenia finansowego za świadczoną pracę.
 15. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje organizacyjne.
 16. Zgłaszanie lub zamieszczanie po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy MP5 w Zambrowie.
 17. Współpraca z zarządcą obiektu – Dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie i wykonywanie innych zadań z jego polecenia.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys i list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu: wymagany – numer telefonu, dobrowolne: adres poczty e-mail i/lub adres zamieszkania;
 2. koncepcja funkcjonowania i działań sportowo-rekreacyjnych na kompleksie sportowym obiektu ORLIK 2012 przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w charakterze instruktora lub animatora sportu na obiekcie ogólnodostępnym;
 5. pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 7. pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym mu na prace na danym stanowisku;
 8. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego naboru.

Komisja zastrzega sobie, na jej żądanie, konieczność przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających zgodność przedłożonych kopii.

 1. Informacje dodatkowe:
 2. planowany okres zatrudnienia: 02.04.2024r. – 31.10.2024r.
 3. szczegółowy zakres obowiązków instruktora zostanie określony przez zarządcę obiektu – Dyrektora Miejskiego przedszkola Nr 5 w Zambrowie.
 • Terminy i miejsce składania dokumentów:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 22.03.2024r. do godziny 1200 na adres: Miejskie Przedszkole  Nr 5 w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrów z adnotacją: nabór na stanowisko „Instruktor sportu środowiskowego – ORLIK 2012”.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.
 4. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalno-prawne określone w ogłoszeniu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola.
 5. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie.

 

Anna Biała

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola Nr 5

w  Zambrowie

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast