Ogłoszenia

W wyniku weryfikacji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, komisja rekrutacyjna podaje

Listę kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

do przyjęcia

do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

na rok szkolny 2024/2025.

Lista jest zamieszczona w siedzibie

Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie.

WAŻNE:

  • Zakwalifikowanie dziecka do przyjęcia nie oznacza, że dane dziecko zostało przyjęte do przedszkola na przyszły rok szkolny;
  • W dalszym etapie rekrutacji, aby dziecko mogło być przyjęte do placówki, warunkiem koniecznym jest złożenie Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

W DNIACH OD 25 MARCA DO 5 KWIETNIA 2024r.

NALEŻY POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA*

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

W POSTACI OŚWIADCZENIA – druk dostępny na stronie www.mp5zambrow.pl

w zakładce DO POBRANIA (Potwierdzenie woli_2024_25)

* Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola – zarówno dzieci już uczęszczających jak i kandydatów do przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy składać w punkcie rekrutacyjnym (na parterze przy holu głównym) Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

w dniach od 25 marca do 4 kwietnia 2024r.  w godz. 7:00 – 16:00

oraz 5 kwietnia w godz. 7:00 – 12:00

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wykreśleniem kandydata z listy ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na przyszły rok szkolny.